in

3องค์กร ร่วมมือจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปิโก (ไทยแลนด์) ผนึกกำลังจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล หรือ FAAMAI Digital Arts Hub”ควบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปะ และเทคโนโลยีด้านดิจิทัลสอดรับเทรนด์ดิจิทัลบูมทั่วโลก สร้างกระแสตื่นตัวด้านดิจิทัลอาร์ทให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในประเทศไทย เร่งสร้างคน เติมเต็มความต้องการบุคลากรด้านดิจิทัลอาร์ทที่กำลังขาดแคลนตั้งเป้าก้าวขึ้นเป็นผู้นำ และเป็นฮับดิจิทัลอาร์ตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใน 5 ปีหนุนเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัว

นายจนัธ เที่ยงสุรินทร์ ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัลหรือ FAAMAI Digital Arts Hubเปิดเผยว่า ปัจจุบันสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญและสอดแทรกอยู่ในชีวิตของเราทุกคนบนโลกนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปรากฏการณ์นี้ทำให้เกิดดิจิทัลอาร์ตได้ถือกำเนิดขึ้นและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งจากคนในและนอกวงการศิลปะ ในประเทศไทยดิจิทัลอาร์ตเป็นสาขาวิชาที่ยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างงานในลักษณะข้ามสาขา ไม่ว่าจะเป็นงานด้านภาพ เสียง หรือศิลปะการแสดง ดังนั้นเราจึงควรสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ดิจิทัลอาร์ท เพื่อเร่งเสริมศักยภาพของบุคลากร เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาให้ศาสตร์นี้เป็นอีกหัวหอกหนึ่งในการสร้างรายได้เข้าประเทศ

“ดิจิทัลอาร์ต” คือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปิน ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี ในบางครั้งยังรวมเอาผู้ชมเข้าไปมีมีปฏิสัมพันธ์กับผลงานได้อีกด้วย เทคโนโลยีดิจิทัลได้เปิดพรมแดนศิลปะแบบใหม่ ให้ทั้งตัวศิลปินและผู้ชมได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ในแบบที่ศิลปะแบบดั้งเดิมไม่สามารถทำได้

โครงการ FAAMAI ภายใต้การดูแลของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ลงนามในความตกลงความร่วมมือ3 ฝ่าย ร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ซึ่งให้ความอนุเคราะห์เรื่องสถานที่ตั้ง ณ บริเวณพื้นที่ด้านข้างอุทยาน 100  ปี ตลอดจนสาธารณูปโภคพื้นฐาน และบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องโครงสร้างโดมยักษ์ FAAMAI Dome อันเป็นโดมจีโอเดสิกเส้นผ่านศูนย์กลาง 35เมตร ความสูง 17.5 ม. ซึ่งเป็นโดมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาผสานกับผลงานศิลปะ ทำให้งานศิลปะเป็นดิจิทัลอาร์ทที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัลอาร์ทผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการประกวด และเวิร์คช็อปต่างๆ เป็นต้น

“FAAMAI Digital Arts Hubมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ และงานด้านดิจิทัลอาร์ทของนิสิต นักศึกษา นักวิจัย ศิลปินไทยและต่างประเทศ ตลอดจนบุคคลทั่วไป และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและคณาจารย์ในด้านดิจิทัลอาร์ทให้ทัดเทียมกับระดับนานาชาติทั้งในแง่ของการสร้างสรรค์ผลงานและความรู้ในด้านเทคโนโลยีใหม่ในระยะยาวก่อให้เกิดการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของประเทศนอกจากกิจกรรมทางศิลปะแล้วพื้นที่นี้ยังเปิดให้บริการแก่หน่วยงาน และองค์กรภายนอก เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น นิทรรศการ อีเว้นท์ งานประชุม เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าและบริการให้มีความเป็นนวัตกรรม ตื่นเต้น และทันสมัย รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมในชุมชน สร้างความตื่นตัว และสีสัน สร้างการมีส่วนร่วมและความภาคภูมิใจให้คนในชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างรายได้ให้กับร้านค้า และร้านอาหารในชุมชนอีกด้วย” ผู้อำนวยการโครงการฯ กล่าวเสริม

นายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัยผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าในนามของสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนด้านพื้นที่สำหรับFAAMAI Digital Arts Hub ซึ่งพื้นที่ในการสร้างโดมยักษ์เป็นพื้นที่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวกด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และอยู่ข้างอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใกล้โรงเรียน และสถาบันการศึกษาหลายแห่งซึ่งนับเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเข้ามายัง FAAMAI ได้ง่าย นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ FAAMAI ผ่านจอ LED บริเวณสยามสแควร์ทั้งหมด จึงคาดได้ว่าจะสามารถดึงดูดให้ผู้สนใจงานศิลปกรรมดิจิทัลเข้าถึง และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆได้โดยง่าย

ที่สำคัญทาง PMCU ได้สนับสนุนการนำศิลปะสู่ชุมชนมาโดยตลอด และพัฒนาให้เป็นย่านศิลปะ นับเป็นการพัฒนาพื้นที่ที่มีความคุ้มค่า เพราะการลงทุนสร้างการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ โดยเฉพาะด้านดิจิทัลอาร์ท ซึ่งเป็นเทรนด์ของโลกในอนาคตต่อจากนี้ไป นับเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม

นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)กล่าวว่าด้วยความเชื่อมั่นในหลักปรัชญาของบริษัทฯ ที่ว่า ”อะไรที่ดีต่อสังคมย่อมดีต่อการดำเนินธุรกิจ” ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญ โดยนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมาบูรณาการองค์ความรู้ทุกระดับ จะเห็นได้จากที่ผ่านมาเราทำงานในลักษณะPublic Private Partnership ที่เกิดเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนควบคู่กับงานในลักษณะSocial Collaborative คือเป็นการสร้างความร่วมมือ สร้างพันธมิตรเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและนำ Know How ที่เป็นจุดแข็งของแต่ละองค์กรมาร่วมกันสร้างสรรค์โครงการที่ดีๆ ต่อสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิด Collective Impact หรือการทำงานร่วมกับเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีร่วมกัน อย่างเช่นโครงการ FAAMAI ในวันนี้

27 - 3องค์กร ร่วมมือจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล” -

สำหรับศาสตร์ด้านดิจิทัลอาร์ท ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งใหม่สำหรับประเทศไทย เราก็จะใช้ความเชี่ยวชาญและความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เรามี ถ่ายทอด ส่งเสริม และผลักดันให้เกิดการพัฒนาบุคลากรของไทยให้ที่มีศักยภาพในด้านนี้อย่างเต็มที่โดยในครั้งนี้ได้สนับสนุน FAAMAI ทั้งพื้นที่จัดแสดงและแหล่งวิจัยใหม่ทางด้านดิจิทัลอาร์ทผ่านโดมจีโอเดสิกเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 35 เมตร ความสูง 17.5เมตร ซึ่งนับได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่เป็นนวัตกรรมระดับโลกและเทคโนโลยีล่าสุดที่ใช้ในงานดิจิทัลอาร์ท ผ่านโดมขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกด้วยรวมทั้งช่วยประสานความร่วมมือกับศิลปินระดับโลกให้มาร่วมสร้างสรรค์งานและให้ความรู้ ทำให้โครงการนี้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

หากจะพูดถึงภาคเศรษฐกิจ จากข้อมูลของสมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยพบว่าในปัจจุบันตลาดดิจิทัลคอนเทต์ไทยมีมูลค่าสูงถึง 25,000 ล้านบาท และเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทอย่างสูงต่อองค์กรธุรกิจในการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรยุคดิจิทัลในทุกๆสาขา เพื่อสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมการขายในทุกรูปแบบ ดังนั้น จึงถือได้ว่าดิจิทัลคอนเทนต์เป็นอุตสาหกรรมดิจิทัลหลักที่สามารถนำมาประยุกต์และต่อยอดในธุรกิจด้านต่างๆ ได้อย่างไม่จำกัด ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกประเทศล้วนให้ความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆดังนั้นจากความร่วมมือกันจัดตั้ง FAAMAI Digital Arts Hub ในครั้งนี้ย่อมส่งผลให้เกิดการร่วมสร้างมูลค่าในตลาดดิจิทัลคอนเท้นท์ของประเทศให้สูงขึ้นในระยะยาวอย่างแน่นอน

สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถติดตามกิจกรรมและข่าวสารต่างๆ ของ FAAMAI Digital Arts Hub ได้ที่ www.chulafaamai.com และเฟสบุ๊คFaamai Digital Arts Hub และ IG : faamai_digital_cu


f6c92dc6d0d2b1f41a4b5cfc57034aba - 3องค์กร ร่วมมือจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล” -

ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth
Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

What do you think?

Next 150x150 150x150 - “ตั้งรับ ปรับเปลี่ยน ทันเกมอสังหาริมทรัพย์ ยุค Next Normal” -

“ตั้งรับ ปรับเปลี่ยน ทันเกมอสังหาริมทรัพย์ ยุค Next Normal”

MB BREXIT NEWS LIVE 2 150x150 - ข่าว Brexit ล่าสุด - ข้อตกลงทางการค้าของสหภาพยุโรป BOMBSHELL เมื่อ Barnier พุ่งเข้าสู่การเจรจาวิกฤตกับ Merkel หลังจากแผน Brexit สะดุด -

ข่าว Brexit ล่าสุด – ข้อตกลงทางการค้าของสหภาพยุโรป BOMBSHELL เมื่อ Barnier พุ่งเข้าสู่การเจรจาวิกฤตกับ Merkel หลังจากแผน Brexit สะดุด