in

แนวปฏิบัติ “บ้านจัดสรร-คอนโด” ประชุมใหญ่สามัญนิติฯ ผ่านออนไลน์

นอกรอบ
สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
กรมที่ดิน

 

กรมที่ดินมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจกรณีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และนิติบุคคลอาคารชุด ตามมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 สอดรับกับพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรการของรัฐบาล ดังนี้

รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 และมีข้อสั่งการด้านมาตรการป้องกันเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง โดยให้ปิดสถานที่ชั่วคราว เช่น สถานที่ซึ่งผู้คนมาร่วมกันเพื่อทำกิจกรรมที่อาจแพร่เชื้อได้ง่าย หรืออาจมีการเบียดเสียดใกล้ชิด สัมผัสถูกเนื้อต้องตัว หรือใช้สิ่งของรวมกันซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ เนื่องจากพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง การปิดสถานที่เพื่อจำกัดการชุมนุมของประชาชนจะเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง มาตรการดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และนิติบุคคลอาคารชุด กรมที่ดินจึงได้ออกประกาศแนะนำ ดังนี้

– นิติบุคคลบ้านจัดสรร

1.นิติบุคคลบ้านจัดสรรใดที่ครบกำหนดจะต้องจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในช่วงระยะที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 ถือว่าเป็นความจำเป็นที่อยู่ในบังคับซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อาจมีการเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรแจ้งเหตุผล ความจำเป็นข้างต้นให้สมาชิกนิติบุคคลบ้านจัดสรรทราบ

2.หากมีความจำเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ร่วมกันมอบอำนาจให้ตัวแทนมาร่วมประชุมเพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม หรืออาจใช้วิธีการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้

– นิติบุคคลอาคารชุด

1.นิติบุคคลอาคารชุดใดที่ครบกำหนดจะต้องจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีในช่วงระยะที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 ถือว่าเป็นความจำเป็นที่อยู่ในบังคับซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อาจมีการเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ และให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดแจ้งเหตุผล ความจำเป็นข้างต้นให้เจ้าของร่วมทราบ โดยให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดจัดทำงบดุลและรายงานประจำปีไว้ให้เรียบร้อยเพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่ เมื่อเข้าสู่สภาวะปกติที่สามารถจัดประชุมได้ โดยให้ปิดประกาศงบดุล และรายงานประจำปีให้เจ้าของร่วมทราบเป็นการล่วงหน้าด้วย

2.หากมีความจำเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของร่วมกันมอบฉันทะให้ตัวแทนมาร่วมประชุม เพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม หรืออาจใช้วิธีการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้

อ่านข่าวต้นฉบับ: แนวปฏิบัติ “บ้านจัดสรร-คอนโด” ประชุมใหญ่สามัญนิติฯ ผ่านออนไลน์


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - แนวปฏิบัติ “บ้านจัดสรร-คอนโด” ประชุมใหญ่สามัญนิติฯ ผ่านออนไลน์


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

See sneak peek of Buckingham Palace's renovations

มองภายในพระราชวังบักกิ้งแฮมที่บูรณะใหม่มูลค่า 500 ล้านเหรียญ million

LGBT 150x150 - LGBTQ กับการต่อสู้ ผ่านเทคโนโลยี

LGBTQ กับการต่อสู้ ผ่านเทคโนโลยี