in

เฉลิมชัย จี้ ขรก.รุกแก้เกษตร ปศุสัตว์เร่งแผนกระจายวัคซีนลัมปีสกิน

“เฉลิมชัย” จี้ข้าราชการรุกนโยบายสําคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ทั้งสถานการณ์น้ำ สหกรณ์ ที่ดินทำกิน โคนม ปศุสัตว์เร่งแผนกระจายวัคซีน 5 ล้านโดส ให้ครอบคลุม อธิบดีลั่นโรคจะสงบแน่ภายใน 3 เดือน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ว่า กระทรวงได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ดังต่อไปนี้

1.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝนปี 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2564 ตามที่สํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ ป้องกัน และลดความเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติในฤดูฝน เพื่อรับมือสถานการณ์น้ำหลาก และฝนน้อยกว่าค่าปกติ

2.รับทราบผลการดําเนินงานการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งได้รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาและมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการตามลำดับต่อไป

3.ผลการดําเนินงานภายใต้คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม มาตรการเร่งด่วน ระยะกลาง ระยะยาว และแผนงาน/โครงการสําคัญ (Action Plan) ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม ระยะที่ 1 (ปี 2564-2570) รวมทั้ง MOU การซื้อขายนํ้านมโค ปี 2563/2564 ปริมาณรวม 3,547.640 ตัน/วัน และ 4. (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) โดยได้มอบหมายให้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการวางแผนงาน นโยบาย และมาตรการ

นอกจากนี้ ยังได้มีการติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ โดยกรมปศุสัตว์ได้รายงานถึงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ วงเงินงบประมาณจํานวน 684,218,000 บาท

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ส่วนของวัคซีนจำนวน 5 ล้านโดส ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อนั้น ขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้วางแผนบริหารจัดการวัคซีนทั้ง 5 ล้านโดสแล้ว

โดยกรมปศุสัตว์ได้วางแผนบริหารจัดการวัคซีนทั้ง 5 ล้านโดส ดังนี้ ปศุสัตว์เขต 1 จำนวน 224,100 โดส ปศุสัตว์เขต 2 จำนวน 130,100 โดส ปศุสัตว์เขต 3 จำนวน 1,623,300 โดส ปศุสัตว์เขต 4 จำนวน 1,127,900 โดส ปศุสัตว์เขต 5 จำนวน 405,600 โดส ปศุสัตว์เขต 6 จำนวน 376,600 โดส ปศุสัตว์เขต 7 จำนวน 563,400 โดส ปศุสัตว์เขต 8 จำนวน 341,300 โดส และปศุสัตว์เขต 9 จำนวน 207,700 โดส

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือของเกษตรกรล่าสุด อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า มีสัตว์ที่ป่วยทั้งหมด 430,181 ตัว โดยเป็นโคนม 5,075 ตัวโคเนื้อ 422,679 ตัว กระบือ 2,427 ตัว ตายสะสม รวม 24,922 ตัว โคนม 226 ตัว โคเนื้อ 24,515 ตัว กระบือ 181 ตัว  หายป่วยสะสมรวม 201,886 ตัว โคนม 1,364 ตัว โคเนื้อ 199,552 ตัว กระบือ 970 ตัว โดยปัจจุบันสถานการณ์พบสัตว์ป่วยใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างมาก และเมื่อดำเนินการฉีดวัคซีนตามเป้าหมาย เชื่อมั่นว่าโรคจะสงบได้ภายใน 3 เดือน

“ส่วนกรณีของการเยียวยาโค กระบือที่ป่วยตายด้วยโรคลัมปี สกิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เพื่อช่วยเกษตรกรให้มากที่สุด” อธิบดีกรมปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า อยู่ระหว่างรวบรวมผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน ดังนี้ในกรณีที่เป็นการชดเชยกรณีสัตว์ตายหรือป่วยตาย โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และมีขั้นตอน ดังนี้

1. รวบรวมข้อมูลความเสียหาย2. รวบรวมข้อมูลเสนอ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ปศุสัตว์อำเภอ)3. รวมรวมข้อมูลเสนอ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ปศุสัตว์จังหวัด)4. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ ปศุสัตว์จังหวัด หรือกรมปศุสัตว์

ทั้งนี้ ชดเชยตามจริงแต่ไม่เกินรายละ 2 ตัว เป็นเงินสดผ่านบัญชีเงินฝากของเกษตรกร ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. อายุน้อยกว่า 6 เดือน : โค 6,000 บาท กระบือ 8,000 บาท2. อายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี : โค 12,000 บาท กระบือ 14,000 บาท3. อายุมากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี : โค 16,000 บาท กระบือ 18,000 บาท4. อายุมากกว่า 2 ปี : โค 20,000 บาท กระบือ 22,000 บาท


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - เฉลิมชัย จี้ ขรก.รุกแก้เกษตร ปศุสัตว์เร่งแผนกระจายวัคซีนลัมปีสกิน


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

210709164442 hammerhead cocos galapagos swimway 2 restricted super tease 150x150 - นักวิทยาศาสตร์กำลังต่อสู้เพื่อปกป้อง 'ซุปเปอร์ไฮเวย์' ของฉลามและเต่า

นักวิทยาศาสตร์กำลังต่อสู้เพื่อปกป้อง ‘ซุปเปอร์ไฮเวย์’ ของฉลามและเต่า

disit1 150x150 - กลุ่มดุสิตธานี เดินหน้า เปิดโรงแรมใหม่ “ดุสิตดีทู หัวหิน” 16 กรกฎาคมนี้

กลุ่มดุสิตธานี เดินหน้า เปิดโรงแรมใหม่ “ดุสิตดีทู หัวหิน” 16 กรกฎาคมนี้