in

อว. จัดระเบียบทุนการศึกษาใหม่ พลิกโฉมไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้วใน 10 ปี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จัดระเบียบการให้ทุนการศึกษา เน้นสร้างกำลังคนรุ่นใหม่ ตั้งเป้า 10 ปี พลิกโฉมไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยเอไอ บิ๊กดาต้า ควอนตั้ม คอมพิวติ้ง รวมทั้งด้านสังคมศาสตร์และวิทยาการต่าง ๆ 

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทุนพัฒนากำลังคนการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 1/2564 โดยในที่ประชุม ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า อว. เป็นกระทรวงหลักที่รับผิดชอบในเรื่องทุนการศึกษากว่า 60% ที่ได้งบประมาณจากภาครัฐทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

ทั้งนี้ต้องถือว่าการจัดสรรทุนเป็นการเตรียมคน สร้างคนเพื่อพาประเทศไปสู่เป้าหมาย ซึ่งมีความสำคัญไม่ต่างจากการให้ทุนทำวิจัยและนวัตกรรม โดยเน้นเรื่องของการสร้างกำลังคน ซึ่งจะต้องทำให้ทุนการศึกษานั้นไปสร้างคนที่จะช่วยให้ประเทศไทยได้กลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วเหมือนเกาหลี ญี่ปุ่น เป็นต้น ภายในเวลา 10 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ที่กำหนดไว้ 20 ปี แต่ อว. จะต้องทำให้ได้โดยใช้ระยะเวลาเพียงครึ่งหนึ่ง ซึ่งถือเป็นความท้าทาย

โดย อว. จะต้องมีจุดโฟกัส (Focus) การจัดลำดับความสำคัญ (Priority) รวมทั้งทางเลี่ยงหรือทางลัด (By-pass) เราจะไม่เดินตามเส้นทางเดิม ต้องจัดสรรทุนเพื่อสร้างกำลังคนทั้งปริมาณ และคุณภาพที่ไปขับเคลื่อนเป้าหมายหลักของประเทศ ต้องมีการก้าวกระโดดใหญ่ ๆ เช่น เน้นในเรื่องของ BCG แล้วเอามาใช้เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ที่เน้นในเรื่องของเอไอหรือปัญญาประดิษฐ์ เรื่องบิ๊กดาต้า หรือข้อมูลขนาดใหญ่ เรื่องของควอนตั้มคอมพิวติ้ง เป็นต้น ทุนการศึกษาของประเทศที่ อว.ให้จะต้องส่งไปเรียนจนสามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยงานวิจัยทางการแพทย์ได้ และไม่ใช่การแพทย์และสาธารณสุขแบบเดิม แต่ต้องก้าวกระโดดใหญ่ ๆ ต้องส่งคนไปเรียนในสาขาที่จะทำให้ประเทศไทยไปได้ดีขึ้น

“เราต้องสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะไปช่วยสร้างสังคมในอนาคต รักประเทศ เยาวชนรุ่นใหม่จะช่วยสร้างสังคมและการเรียนรู้ เป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาเทียบกับนานาอารยะประเทศต่าง ๆ ได้  ต้องรู้เท่าทัน ฉับพลัน รู้จักภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิยุทธศาสตร์ พร้อมกันนั้นเราต้องให้ทุนและส่งคนไปเรียนทางในศาสตร์ที่ตื่นรู้ ทั้งด้านศิลปะ ดนตรี สุนทรียศาสตร์ จิตวิญญาณ ไม่น้อยไปกว่าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เราจะต้องเพิ่มศาสตร์ในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างสังคมที่ดี สร้างสังคมที่มีประชาธิปไตย และไม่ลืมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์”

“นอกจากนี้ ยังจะมีการเพิ่มกลไกการดูแลและสนับสนุนผู้รับทุนตั้งแต่ก่อนการศึกษา ระหว่างศึกษา และเมื่อจบการศึกษาแล้ว รวมทั้งได้หารือหลักการและกลไกการดำเนินงานเรื่องทุนการศึกษา ทั้งในแง่การคัดเลือกและการสรรหาผู้ได้รับทุน สาขาวิชาและประเทศเป้าหมาย รวมทั้งแนวทางการติดตามประเมินผลด้วย”

ด้าน ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว.กล่าวว่า อว. ซึ่งดูแลทุนการศึกษา 60.27% ของทุนการอุดมศึกษาของประเทศ จะดำเนินการตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ โดยรวบรวมทุนใน อว. ซึ่งกระจายการดำเนินการในหน่วยงานต่างๆ มาบริหารจัดการให้สอดคล้องในโครงสร้างเดียวกัน พร้อมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ตั้งแต่หน่วยต้นทางตลอดจนหน่วยใช้กำลังคนปลายทาง โดยเฉพาะสำนักงาน ก.พ. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ โดย รมว.อว. ได้มอบให้นำเสนอนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการทุนพัฒนากำลังคนการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศนี้ ต่อที่ประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทุนพัฒนากำลังคนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - อว. จัดระเบียบทุนการศึกษาใหม่ พลิกโฉมไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้วใน 10 ปี


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

210621130653 montreal police kneel screengrab super tease 150x150 - วีดีโอ เจ้าหน้าที่ตำรวจมอนทรีออลคุกเข่าที่คอวัยรุ่นผิวสี เรียกร้องให้มีการสอบสวน

วีดีโอ เจ้าหน้าที่ตำรวจมอนทรีออลคุกเข่าที่คอวัยรุ่นผิวสี เรียกร้องให้มีการสอบสวน

S  3211372 1 150x150 - PTT Group แชร์พื้นที่ไลน์ช่วยพ่อค้าแม่ค้า "ฝากร้าน"

PTT Group แชร์พื้นที่ไลน์ช่วยพ่อค้าแม่ค้า “ฝากร้าน”