in

สสว.เร่งยกระดับมาตรฐาน เพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับ SME ปูทางเจรจาจับคู่ธุรกิจไทย-จีน

img - สสว.เร่งยกระดับมาตรฐาน เพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับ SME  ปูทางเจรจาจับคู่ธุรกิจไทย-จีน -

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า “โอกาสและตลาดของจีน ซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญของไทย ถือเป็นเป้าหมายในการขยายตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาอย่างต่อเนื่อง สสว. หน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้เล็งเห็นว่าการมุ่งเน้นพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า และการปรับปรุงในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและความต้องการของตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะสินค้าข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ จะช่วยเพิ่มมูลค่าและศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการระดับฐานรากและผู้ประกอบการในพื้นที่ ระดับชุมชน ระดับการค้า ให้แข่งขันได้ในระดับสากล และสร้างเศรษฐกิจไทยให้เกิดการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่มีสมาชิกในระดับฐานราก อาทิ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ซึ่งมีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ กว่า 13 ล้านคนทั่วประเทศ ภายใต้การดำเนินงานเป้าหมายหลักเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศโดยมีการผลิตและขายสินค้ากันระหว่างสมาชิกในการสร้างตลาด และสร้างความเชื่อมโยงให้เกิดการพัฒนาสมาชิกกองทุนซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมที่เป็นองค์ความรู้รวมมีกระบวนการเรียนรู้ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกชุมชน และต่อยอดพัฒนาไปยังชุมชนและสังคมที่กว้างขึ้น รวมทั้งยังได้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (หรือเซ็นทรัลแล็บ) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ สสว. ถือหุ้นร่วมกับกระทรวงการคลัง มาช่วยตรวจรับรองมาตรฐาน สร้างการยอมรับในระดับสากล ตลอดจนหน่วยงานภายนอก อย่าง บริษัท ซีซีไอซี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น บริษัท ตรวจสอบร่วมทุนไทย – จีนที่ก่อตั้งในประเทศไทยโดย China Import and Export Commodity Inspection Corporation เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลไทยและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและรมยาสินค้ามาตรฐาน เช่น มันเส้นและข้าวหอมเพื่อการส่งออก กิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME โดยมุ่งหวังว่าการดำเนินการในครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาสร้างเสริมการยกระดับผู้ประกอบการ สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้ผู้ประกอบการพัฒนาศักยภาพในด้านมาตรฐานสินค้าและขยายตลาดสู่ชุมชนตลาดสากลต่อไปในอนาคต ตลอดจนสามารถส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ยกระดับเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างเข้มแข็ง”

r2 - สสว.เร่งยกระดับมาตรฐาน เพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับ SME  ปูทางเจรจาจับคู่ธุรกิจไทย-จีน -

ทั้งนี้การดำเนินงาน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ในส่วนของการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าวให้กับ SME นี้ ได้จัดขึ้นแล้ว 3 ครั้ง ในพื้นที่ 3 ภูมิภาคหลักที่เป็นแหล่งปลูกข้าว คือ ภาคกลาง ที่ จังหวัดนครนายก ภาคเหนือ ที่จังหวัดสุโขทัย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งในแต่ละภูมิภาค ได้มีการรวมตัวผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในระดับฐานราก โดย สสว. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและการค้าระหว่างผู้แทนการค้าในประเทศไทย ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และ สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เพื่อช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านต่าง ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงผลิตผลจากภาคการเกษตรของไทยออกสู่ตลาดจีน โดยนำร่องในกลุ่มสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว ผักผลไม้ ก่อนขยายสู่สินค้าการเกษตรทุกชนิด คาดว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นโมเดลขยายผลไปทั่วทุกภาคของไทยในอนาคตและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 1 พันล้านบาท และช่วยยกระดับมาตรฐานทางการเกษตรให้กับเกษตรกรไม่น้อยกว่า 1,100 ราย

r3 - สสว.เร่งยกระดับมาตรฐาน เพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับ SME  ปูทางเจรจาจับคู่ธุรกิจไทย-จีน -

สำหรับกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ SME ภาคการค้ากับผู้ประกอบการต่างประเทศ (จีน) แบบคู่ขนาน ที่จัดขึ้นในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมต่อยอดสำคัญของโครงการฯ   โดยกิจกรรมจัดขึ้นแบบคู่ขนานพร้อมกันทั้งในประเทศไทยและจีน ถ่ายทอดสดการเจรจาการค้าแบบ Real Time Virtual Conference ทั้งการเจรจาธุรกิจ B2B และ B2C ในช่วงเวลาเดียวกัน อาทิ กิจกรรม B2B จะมีผู้ค้ารายใหญ่จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ราย พิจารณาและมีการสั่งซื้อสินค้าจากไทย ไปยังประเทศจีน พร้อมกับการจัดกิจกรรม ชล B2C จะมีผู้ประกอบการ และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์นำเสนอการขายสินค้าให้กับผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ในประเทศจีน จำนวนไม่น้อยกว่า 2,000,000 ราย ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์

นอกเหนือจากกิจกรรมในครั้งนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME จะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ อันจะส่งผลต่อการยกระดับมาตรฐานสินค้าของกลุ่มผู้ประกอบการ SME เพื่อสอดรับกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยที่เล็งเห็นว่า กลุ่มผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นเศรษฐกิจฐานราก มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นด้านช่องทาง การตลาด การเงิน และการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับธุรกิจ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลผู้รับบริการและผลการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

f6c92dc6d0d2b1f41a4b5cfc57034aba - สสว.เร่งยกระดับมาตรฐาน เพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับ SME  ปูทางเจรจาจับคู่ธุรกิจไทย-จีน -


ที่มาของข่าว

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

What do you think?

200910035503 india delhi rape restricted super tease 150x150 - ข่มขืนในอินเดีย: ชายถูกจับข้อหาข่มขืนหญิงวัย 86 ปีในเดลี -

ข่มขืนในอินเดีย: ชายถูกจับข้อหาข่มขืนหญิงวัย 86 ปีในเดลี

200904104005 silvio berlusconi file super tease 150x150 - ไม่มี 'ความกังวล' หลังจากแบร์ลุสโคนีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคโควิด -19 -

ไม่มี ‘ความกังวล’ หลังจากแบร์ลุสโคนีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคโควิด -19