in

สมาคมการตลาดฯเผยวิสัยทัศน์ร่วมฝ่าวิกฤติเคียงข้างผู้ประกอบการและนักการตลาดไทย

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย นำโดยนายอนุวัตร เฉลิมไชย นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย แถลงข่าววิสัยทัศน์และพันธกิจพร้อมแนะนำทีมคณะกรรมการอำนวยการชุดใหม่34ท่านที่มาร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของสมาคมร่วมกัน

นายอนุวัตร กล่าวว่า “ช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมานี้ เป็นสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในโลกธุรกิจ ทั้งในแง่ของรูปแบบการทำการตลาดและskillsetของบุคลากรคนทำธุรกิจ ซึ่งความท้าทายหลักที่ภาคธุรกิจต้องรับมือนั้น มาจากหลายสาเหตุ คือ

New Crisis ทั้งเรื่องโควิด-19 และเรื่องสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่แย่ลงทุกวัน

New Normal เมื่อผู้บริโภคก้าวสู่โลก digital lifestyle เต็มตัว นักการตลาดก็ต้องปรับกระบวนทัพตามอย่างรวดเร็ว

New Technologyเข้ามามีบทบาทเปลี่ยนโลกการตลาดแบบเดิมๆ ซึ่งโลก analog เริ่มหายไป ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้ง AI, Mixed Reality, 5G ฯลฯ นักการตลาดต้องปรับตัวให้ทัน

New Consumersแบ่งผู้บริโภคเป็น 2 กลุ่มที่ต่างกันจนสุดขั้ว คือ กลุ่มGeneration Z กับ กลุ่มSilver Generation นักการตลาดยุคนี้ต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง generation marketing มากขึ้น ซึ่งความท้าทายนี้สามารถสร้างโอกาสใหม่ๆได้

ความไม่แน่นอน (Uncertainty)จากเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมา จึงมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในวงการธุรกิจและการตลาด ทั้งเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น รวมถึงวิกฤติและความท้าทายต่างๆทำให้นักการตลาดในยุคนี้ต้องปรับตัวให้ทันกับโลกการตลาดยุคใหม่อยู่เสมอ

ทั้งนี้สิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจให้เดินไปข้างหน้าในช่วงนี้ คือความร่วมมือและการประสานทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันผลักดันให้ธุรกิจไทยก้าวผ่านเหตุการณ์วิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้แต่ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์หรือมีความท้าทายเพียงใด สมาคมการตลาดก็พร้อมที่จะยืนเคียงข้างผู้ประกอบการอยู่เสมอ

354 - สมาคมการตลาดฯเผยวิสัยทัศน์ร่วมฝ่าวิกฤติเคียงข้างผู้ประกอบการและนักการตลาดไทย -

นอกจากนี้  ในปี 2564สมาคมการตลาดฯ กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 55 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรามุ่งสร้างสังคมของนักการตลาดพันธุ์แท้ หรือ Genuine Society of Marketing Professionalsเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับทุกๆคนเพื่อสร้างเครือข่ายนักการตลาดชั้นนำของประเทศและมุ่งทำงานเพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของสมาคมคือ“การใช้ความเยี่ยมยอดทางการตลาดมาเป็นพลังขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” (Marketing Excellence as a ‘Competitive Force’ of the Nation)ผ่านการขับเคลื่อนด้วย4พันธกิจหลัก(4H)คือ

สร้าง Head หรือ Center of Marketing Wisdom  มีการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการตลาด เพื่อประมวลความคิด วิเคราะห์กลั่นกรอง Co-Create องค์ความรู้ใหม่ๆด้านการตลาดและธุรกิจให้กับประเทศ โดยเริ่มจากผู้บริหารด้านการตลาดและผู้เชี่ยวชาญภาคการศึกษาที่จะมาร่วมเป็นภาคีในการระดมพลังสมองให้กับนักการตลาดไทย

สร้าง Hand หรือเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาด  (The CMO & Academic Board) ที่จะช่วยเผยแพร่ความรู้ด้านการตลาดที่แท้จริงนอกเหนือจากการระดมพลังสมองแล้ว ทางสมาคมฯยังมุ่งสร้างเครือข่ายนักการตลาดที่จะมาแบ่งปันความรู้จากประสบการณ์จริงและกรณีศึกษาต่างๆ ผ่านกิจกรรมของสมาคมฯ ในรูปแบบงานสัมมนาและงานแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

450 - สมาคมการตลาดฯเผยวิสัยทัศน์ร่วมฝ่าวิกฤติเคียงข้างผู้ประกอบการและนักการตลาดไทย -

สร้าง Heart เพื่อชี้ให้เห็นถึง จิตวิญญาณการตลาด ที่ถูกต้องและเหมาะสม ปลุกจิตสำนึก และชี้ให้เห็นว่า“การตลาดที่ถูกต้องและเหมาะสม คือจิตวิญญาณสำหรับทุกธุรกิจ” และการยึดมั่นในจรรยาบรรณการตลาดที่ดี จะส่งผลดีกับธุรกิจในระยะยาว

สร้าง Hope เพื่อจุดประกายธุรกิจด้วยการสร้างนักการตลาดยุคใหม่ เน้นสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่ผ่านโครงการ J-MAT (Junior Marketing Association of Thailand) โดยผนึกกำลังกับภาคการศึกษา เสริมประสบการณ์แก่นักศึกษาธุรกิจและการตลาดให้มีศักยภาพ พร้อมเข้าสู่โลกธุรกิจ และเติมความรู้ด้านการตลาดยุคใหม่ให้แก่นักการตลาดที่ต้องการ Reskill & Upskill เพื่อสร้างความหวังและความเชื่อมั่น ในการที่จะใช้การตลาดนำพาประเทศไทยไปสู่โลกการตลาดยุคใหม่

เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่วางไว้ ทางสมาคมฯจะมีบทบาทเป็นแพลตฟอร์มในการ

Networking &Collaboration สร้างเครือข่าย รวมไอเดียและให้ความร่วมมือกับภาคีต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับบุคคลและองค์กร โดยมีกิจกรรมให้นักการตลาดได้มาพบปะกัน ทั้งงาน Marketing Day, Insight Marketing Visit, และงานแจกรางวัล MAT Award และ Hall of Fameเป็นต้น

Knowledge &Experience sharingตกผลึกแนวคิดตลาดยุคใหม่จากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมแบ่งปันให้แก่ผู้ประกอบการและนักการตลาดผ่านงานสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ เช่น The CMO Academy และ Super Brand Manager ซึ่งเป็น flagship course ของเรา

Next generation developmentพัฒนานักการตลาดรุ่นใหม่ให้มีทั้งศักยภาพและมีจรรยาบรรณ ผ่านโครงการ J-MAT และการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดฯ

532 - สมาคมการตลาดฯเผยวิสัยทัศน์ร่วมฝ่าวิกฤติเคียงข้างผู้ประกอบการและนักการตลาดไทย -

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักในการเติมความรู้ด้านการตลาดยุคใหม่ให้แก่นักการตลาดที่ต้องการ Re-Skill & Up-Skill สมาคมการตลาดฯจึงพัฒนา4 แกนความรู้หลักสำคัญที่นักการตลาดมองข้ามไม่ได้ คือ

Strategic marketingการวางกลยุทธ์ที่ชัดเจนก่อนออกเดินทางในโลกธุรกิจ

Martech &Innovationsการเรียนรู้ที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่แตกต่าง

Storytellingการสื่อสารอย่างมีศิลปะเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในโลกที่เต็มไปด้วยสาสน์จากหลายแบรนด์

Marketing integrity &Sustainabilityการเติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่ดี

โดยทางสมาคมการตลาดฯจะมีการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาต่างๆที่ตอบโจทย์ทั้ง4 ด้าน(4R)เพื่อเป็น การเรียนรู้ (Learning Pillars)ใหม่ของสมาคมฯในการช่วยพัฒนาศักยภาพนักการตลาดไทย…

1.Reskill & Upskillสร้างโอกาสตัวเอง ให้มีศักยภาพพร้อมก้าวสู่โลกการตลาดยุคใหม่

2.Responseสามารถตอบโจทย์และปรับตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที

3.Recoverกลับสู่สภาวะการดำเนินธุรกิจตามปกติหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย

4.Renewพัฒนาธุรกิจ โดยนำโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากวิกฤติมาใช้เพื่อการเติบโตในระยะยาว

ทางสมาคมฯ มั่นใจว่า หากองค์กรและนักการตลาดมีการปรับตัวและเติมความรู้ใหม่ๆ จะนำไปสู่ ผลลัพธ์ 3Sคือ Survive, Strong, และ Sustainableไม่ใช่แค่ให้ธุรกิจอยู่รอด แต่สามารถเติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน

โดยในปี 2563 – 2565 ผู้ที่จะมาร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของสมาคมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม คือ กลุ่มคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิIndustrial, Service, FMCG, Retail, Tech, Platform, Media & Advertising Agency, Research, PR, Communications เป็นต้น โดยการทำงานหลักๆ คือร่วมกันระดมสมองตกผลึกองค์ความรู้ต่างๆ ของคณะกรรมการบริหารทุกท่าน เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพนักการตลาดไทย นายอนุวัตรกล่าวทิ้งท้าย


f6c92dc6d0d2b1f41a4b5cfc57034aba - สมาคมการตลาดฯเผยวิสัยทัศน์ร่วมฝ่าวิกฤติเคียงข้างผู้ประกอบการและนักการตลาดไทย -

ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth
Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

What do you think?

200921122717 01 lebanon coronavirus intl super tease 150x150 - เลบานอน: ในความวุ่นวายทางการเมืองและการล่มสลายทางเศรษฐกิจตอนนี้ Covid-19 อาจถูกครอบงำ -

เลบานอน: ในความวุ่นวายทางการเมืองและการล่มสลายทางเศรษฐกิจตอนนี้ Covid-19 อาจถูกครอบงำ

09 09 coro geoff police 01 0 scaled 1 150x150 - Geoff Metcalfe แห่ง Coronation Street แย่ลงเมื่อลูกชายทิมปฏิเสธที่จะให้อภัยการล่วงละเมิดที่ชั่วร้าย -

Geoff Metcalfe แห่ง Coronation Street แย่ลงเมื่อลูกชายทิมปฏิเสธที่จะให้อภัยการล่วงละเมิดที่ชั่วร้าย