in

ราชกิจจาฯประกาศ 6 ข้อกำหนด แผนเร่งฉีดวัคซีน-เปิดทาง อปท.ใช้งบฯซื้อวัคซีน 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ 6 ข้อกำหนดบริหารจัดการวัคซีนโควิด – 19 เพื่อเร่งให้แผนฉีดวัคซีนเป็นไปตาม “วาระแห่งชาติ”  พร้อมเปิดทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถใช้งบฯจัดซื้อวัคซีนเพื่อฉีดให้ประชาชนในพื้นที่  ทั้งกำหนดให้ทุกหน่วยงานรัฐ-เอกชนต้องเชื่อมแพลทฟอร์ม “หมอพร้อม”

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เรื่อง แนวทางการบริหารจดั การวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19

โดยระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ท่ัวราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และมีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 นั้น

ทั้งนี้เพื่อเร่งรัดให้การขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ตามวาระแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับประโยชน์โดยเร็ว เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคตามข้อ 5 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 23) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 โดยข้อเสนอ ของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 และคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกัน โรคโควิด – 19  จึงได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ดังน้ี

ข้อ 1 ให้มีการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ที่มีคุณภาพและมีจำนวนเพียงพอ แก่ประชาชนโดยอย่างน้อยให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร (ไม่น้อยกว่าจำนวนประชากร ห้าสิบล้านคน)

ข้อ 2 ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประสานงาน ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ผลิต วัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ในการดำเนินการข้ึนทะเบียนวัคซีนให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ข้อ 3 ให้กรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าท่ีและอำนาจในการให้บริการทางการแพทย์ หรือสาธารณสุข แก่ประชาชน ร่วมมือกันในการดำเนินการจัดหา สั่ง หรือนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง ภายใต้กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานนั้น ๆ กำหนด

ข้อ 4 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ได้มากข้ึน สถานพยาบาลเอกชนและภาคเอกชนอาจจัดหา หรือ ขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 จากหน่วยงานตามข้อ ๓ ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามา ให้บริการประชาชนหรือบุคลากรในความดูแลได้ตามความเหมาะสม โดยวัคซีนดังกล่าวต้องเป็นวัคซีนท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยา และต้องพิจารณากำหนดราคาวัคซีนและการให้บริการ ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

ข้อ 5 โดยท่ีในปัจจุบันวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ที่ผลิตหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ยังมีจำนวนจำกัด หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 มาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ให้จัดหาจากหน่วยงานตามข้อ ๓ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์หรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และต้องสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 หรือนายกรัฐมนตรีกำหนด

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ให้เป็นไปตามแนวทาง หรืออยู่ในการกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อมิให้เกิด ความเหลื่อมล้ำในการจัดหาวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพด้านงบประมาณและรายได้ ที่แตกต่างกัน และเพื่อให้การกระจายวัคซีนในห้วงเวลาวิกฤติมีความเป็นธรรมมากที่สุด

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและให้ความสำคัญในการอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนในพื้นท่ีในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน ส่วนรวมของประเทศ

ข้อ 6 ให้หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนทุกภาคส่วนเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูล กับระบบแพลตฟอร์มหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชน ท่ีได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด- 19 และเพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลเป็น ไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

ท้ังน้ี ให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

 

อ่านประกาศฉบับเต็ม

อ่านข่าวต้นฉบับ: ราชกิจจาฯประกาศ 6 ข้อกำหนด แผนเร่งฉีดวัคซีน-เปิดทาง อปท.ใช้งบฯซื้อวัคซีน 


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - ราชกิจจาฯประกาศ 6 ข้อกำหนด แผนเร่งฉีดวัคซีน-เปิดทาง อปท.ใช้งบฯซื้อวัคซีน 


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

111 150x150 - ภูเก็ตผ่อนเกณฑ์ ฉีด “แอสตร้าเซนเนก้า” 1 เข็มเข้าจังหวัดได้ “ซิโนแวค” ต้อง 2 เข็ม

ภูเก็ตผ่อนเกณฑ์ ฉีด “แอสตร้าเซนเนก้า” 1 เข็มเข้าจังหวัดได้ “ซิโนแวค” ต้อง 2 เข็ม

8 150x150 - ธนาคารกรุงศรีฯ แจ้งปิดสาขาเทสโก้ โลตัส พระราม 2 ชั่วคราว

ธนาคารกรุงศรีฯ แจ้งปิดสาขาเทสโก้ โลตัส พระราม 2 ชั่วคราว