in

รัฐอัดฉีดงบเร่งด่วน แก้ไขปัญหาน้ำ เสริมความมั่นคงพื้นที่ภาคตะวันออก – โลกวันนี้

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ระดมความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ตื่นตัวใช้น้ำให้เกิดศักยภาพ แก้แล้งปี’63 พร้อมเดินหน้าทำแผนผังน้ำเชื่อมโยงโครงข่ายน้ำ ภาคตะวันออก  คณะกรรมการลุ่มน้ำ ทำแผนป้องกันน้ำท่วม-แล้ง รับมือภัยแล้งปี’64 ในพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  หลังรัฐอัดฉีดงบกลางเร่งด่วนช่วยเสริมความมั่นคงน้ำ ภาคตะวันออก

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมคณะ ได้เดินทางมาติดตามความก้าวหน้า การเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เกาะจันทร์  จ.ชลบุรี  เพื่อรับมือภัยแล้งปี’64 ในพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำบางปะกง    ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ รวมถึงความก้าวหน้าโครงการเร่งด่วนในการป้องกันผลกระทบจากสถานการณ์แล้งและเก็บกักน้ำฤดูฝน อีกทั้งติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

na12 - รัฐอัดฉีดงบเร่งด่วน แก้ไขปัญหาน้ำ เสริมความมั่นคงพื้นที่ภาคตะวันออก - โลกวันนี้

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ กล่าวว่า เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำพื้นที่ภาคตะวันออก  พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญเร่งด่วน จึงได้มอบหมายให้ สทนช.เร่งรัดติดตามแผนงานโครงการต่างๆ เป็น 3 ระยะคือระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงการบูรณการความร่วมมือกับภาครัฐในมาตรการประหยัดน้ำในทุกภาคส่วนทั้งภาคเกษตร พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  ตลอดจนการติดตามแนวโน้มความต้องการใช้น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วย จากการสำรวจสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งปีนี้ของภาคตะวันออกขณะนี้ พบว่า มีปริมาณน้ำรวม 1,928 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 62% ของปริมาณน้ำทั้งหมดในภาคตะวันออก หรือคิดเป็นน้ำใช้การได้ 1,777 ล้านลูกบาศก์เมตร

ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีปริมาณน้ำมากกว่าปี 2563 จำนวน 303 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้สถานการณ์ปีนี้ไม่น่ากังวล เพราะกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)ได้ระดมความคิดเห็นจากหลายหน่วยงาน ในการบริหารจัดการน้ำทั้งในฤดูแล้ง และฤดูฝน ส่งผลให้ปริมาณน้ำต้นทุนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีโครงการต่างๆ ที่รัฐบาลได้อนุมัติงบกลางในเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนปี’63 รวมทั้งสิ้น 1,451 แห่ง  ดำเนินการโดย 10 หน่วยงาน มีความก้าวหน้ากว่า 90% ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม 2564 นี้  โดยเฉพาะ การขุดลอกแหล่งน้ำเดิม ขุดบ่อบาดาล  ซ่อมแซมระบบประปา เพื่อเติมเต็มให้กับชุมชนได้เข้าถึงแหล่งน้ำได้ครอบคลุมมากขึ้น

na13 - รัฐอัดฉีดงบเร่งด่วน แก้ไขปัญหาน้ำ เสริมความมั่นคงพื้นที่ภาคตะวันออก - โลกวันนี้

นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุง พัฒนาโครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่มีอยู่เดิม เช่นที่ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทรฯ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานแนวพระราชดำริจัดสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชน ในปีที่ผ่านมา อ่างเก็บน้ำแห่งนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางเร่งด่วน (มติ ครม.17 มี.ค.63) เพื่อดำเนินการขุดลอกคลองหลวง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองหลวงฯ ไปช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี ในการสนับสนุนการอุปโภค – บริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤติภัยแล้งในปีที่ผ่านมาได้ ซึ่งมีแผนที่จะสนับสนุนน้ำอย่างต่อเนื่องในปีนี้ด้วยเช่นกัน ขณะเดียวกัน อ่างเก็บน้ำคลองหลวงฯ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มระดับเก็บกักทำให้การใช้น้ำมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น โดยติดตั้งฝายพับได้สูง 1 เมตร ตลอดความยาวสันฝายของอาคารระบายน้ำล้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเก็บน้ำเพิ่มขึ้น 27 ล้าน ลบ.ม. รวมเก็บน้ำได้ 125 ล้าน ลบ.ม. ทั้งยังเพิ่มพื้นที่ชลประทานเป็น 70,000 ไร่ คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ฤดูฝนปีนี้ด้วย

ดร.สมเกียรติ ยังกล่าวอีกว่า  รัฐบาลได้มอบหมายให้ สทนช. วางแผนการดำเนินงานในเชิงป้องกันโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำแล้วเพื่อสร้างความมั่นคงน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระยะยาว มีแผนขับเคลื่อนตั้งแต่ ปี 2563 -2580 รวม 38 โครงการ ซึ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำต้นทุนในพื้นที่แหล่งน้ำนอกลุ่มน้ำ แหล่งน้ำผิวดิน น้ำบาดาล  รวมถึงพัฒนาน้ำจืดจากน้ำทะเล โดยคำนึงถึงความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศมาใช้ในการพัฒนาโครงการด้วย ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ ได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 46.47 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ 13 โครงการจะแล้วเสร็จภายในปี 2567  คิดเป็นปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นอีก 216.32 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับโครงการที่เหลือเป็นแผนการดำเนินการในระยะต่อไป

na14 - รัฐอัดฉีดงบเร่งด่วน แก้ไขปัญหาน้ำ เสริมความมั่นคงพื้นที่ภาคตะวันออก - โลกวันนี้

นอกจากนั้น สทนช.ในฐานะตัวแทนประเทศไทยยังมีความร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) สภาน้ำแห่งเอเชีย (AWC) และกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (MoE) ในการดำเนินการศึกษาเชิงนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย ในรูปแบบการหารือระดับประเทศด้านน้ำในประเทศไทย โดยเน้นด้านการบริหารจัดการความต้องการใช้น้ำในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)   และในพื้นที่ EEC นี้ สทนช. ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการศึกษาเพื่อจัดระบบเส้นทางน้ำหรือผังน้ำ ซึ่งเป็นอีกภารกิจสำคัญที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 และ สทนช.ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยดำเนินการคัดเลือกลุ่มน้ำบางปะกงขึ้นมาศึกษาเป็นลำดับแรก เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ EEC ซึ่งต้องมีการจัดสรรน้ำให้เหมาะสมกับทุกลุ่มผู้ใช้น้ำ  และเป็นพื้นที่เป้าหมายที่ต้องมีการควบคุมภาพน้ำเพื่อช่วยประหยัดปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนที่ใช้สำหรับผลักดันน้ำเค็ม  ปัจจุบันได้มีการสำรวจภาพตัดลำน้ำ  และวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาพื้นที่เสี่ยง ควบคู่กับการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นระยะ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้

na15 - รัฐอัดฉีดงบเร่งด่วน แก้ไขปัญหาน้ำ เสริมความมั่นคงพื้นที่ภาคตะวันออก - โลกวันนี้

ผังน้ำที่จะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้จะใช้นำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งในฤดูฝน  โดยการประเมินศักยภาพของลำน้ำ การเชื่อมโยงโครงข่ายน้ำและทิศทางการไหลของน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชน ส่วนในฤดูแล้งก็สามารถประเมินปริมาณน้ำที่จะเก็บกักไว้แหล่งน้ำต่างๆ ให้บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป โดยคณะกรรมการลุ่มน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจากผังน้ำมาสนับสนุนการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมและแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง ตามที่ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 กำหนดไว้ นอกจากนั้นยังสามารถนำข้อมูลจากผังน้ำมาใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาโครงการแหล่งน้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยc882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - รัฐอัดฉีดงบเร่งด่วน แก้ไขปัญหาน้ำ เสริมความมั่นคงพื้นที่ภาคตะวันออก - โลกวันนี้

ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth
Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

pom1 150x150 - โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ถอดบทเรียนจาก Covid-19 ปรับหลักสูตรใหม่ มุ่งสร้าง “พยาบาลแห่งอนาคต”

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ถอดบทเรียนจาก Covid-19 ปรับหลักสูตรใหม่ มุ่งสร้าง “พยาบาลแห่งอนาคต”

c1 150x150 - บิ๊กซี foodpanda จับมือ รุกตลาดโมเดลธุรกิจ ‘Quick Commerce’

บิ๊กซี foodpanda จับมือ รุกตลาดโมเดลธุรกิจ ‘Quick Commerce’