in

มหาดไทย สั่งยกเลิกหนังสือจัดสรรวัคซีนให้ไทยเบฟฯ แล้ว

ปลัดมหาดไทย สั่งยกเลิกหนังสือจัดสรรวัคซีนให้ไทยเบฟฯ แล้ว ให้ผู้ว่าฯทุกจังหวัดยึดตาม คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 3518 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

โดยระบุใจความสำคัญคือ ยกเลิกโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 3464 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดถือปฏิบัติตามโทรสารคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กำหนด รวมทั้งข้อสั่งการของ ศบค.

พร้อมกันนี้ขอให้ชี้แจง ทำความเข้าใจ สร้างการรับรู้กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้เกิดความร่วมมือในการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมการกรณีเกิดการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) รวมทั้งการบริหารจัดการพื้นที่ตามแนวทางที่ ศบค.กำหนด และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เผยแพร่หนังสือด่วนที่สุด เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2564 ลงนามโดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ระบุว่า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาตของโรคให้กับพนักงาน จำนวน 43,201 คน และครอบครัวของพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 28,244 คน ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ สกอ. 600/2564 ลงวันที่ 8 มิ.ย.2564 ที่ส่งมาพร้อมนี้

ศบค.มท.พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ เป็นภาคเอกชนที่มีภารกิจและโครงสร้างการดำเนินงานในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVD-19 ให้กับพนักงานและครอบครัวของพนักงานของบริษัทฯ จึงให้จังหวัดพิจารณาให้การสนับสนุนวัคซีนป้องกัน COVID-19 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ ศบค.มท.ได้แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาสนับสนุนวัคซีนฯ ให้บริษัทฯ ด้วยแล้ว

จากนั้นนายฉัตรชัยได้ออกมาชี้แจงว่า การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ในเรื่องการจัดหาวัคซีนปูพรมทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและระบาด ที่ผ่านมา มีทั้งส่วนราชการ, เอกชน, สมาคม รวมถึง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือผ่าน สำนักเลขา ศบค., คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด, กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย ขอให้จัดหาวัคซีนไปฉีดให้บุคลากร เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นคลัสเตอร์และติดเชื้อแพร่ระบาดทั่วประเทศ

ปัจจุบันยังมีองค์กรภาครัฐ และเอกชน ขอรับการสนับสนุนวัคซีน มาอย่างต่อเนื่อง โดย กระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามมติและแนวทางของ ศบค.อย่างเคร่งครัด

 


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - มหาดไทย สั่งยกเลิกหนังสือจัดสรรวัคซีนให้ไทยเบฟฯ แล้ว


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

210609102305 01 jose adan aguerri 0602 super tease 150x150 - นิการากัว: ผู้นำฝ่ายค้าน 7 คนถูกจับก่อนการเลือกตั้ง

นิการากัว: ผู้นำฝ่ายค้าน 7 คนถูกจับก่อนการเลือกตั้ง

210616222924 south korea citizenship law anti china intl hnk super tease 150x150 - ข้อเสนอเปลี่ยนแปลงกฎหมายสัญชาติเกาหลีใต้จุดประกายการต่อต้านจีนChina

ข้อเสนอเปลี่ยนแปลงกฎหมายสัญชาติเกาหลีใต้จุดประกายการต่อต้านจีนChina