in

“มกอช.” ปลื้มหนัก “โครงการ Q Canteen” ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ฉลุย

“มกอช.” ปลื้มหนัก “โครงการ Q Canteen” ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ฉลุย    โรงเรียนเอกชนตื่นตัวตอบรับกระแสอาหารปลอดภัยแห่เข้าร่วมแล้ว 16 แห่ง    ส่วนปี 64  วางเป้ามุ่งขยายผลเพิ่มทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล     เชื่อมั่นช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กไทยเทียบเท่าสากล   พร้อมเล็งขยายช่องทางตลาดสินค้าเกษตรมาตรฐาน   จับคู่แมทชิ่งทางธุรกิจระหว่างโรงเรียน-เกษตรกร-ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มช่องทางรายได้เกษตรกรไทย

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดย นายกฤษ อุตตมะเวทิน   เลขานุการกรม     ในฐานะรองโฆษก มกอช. กล่าวถึงผลดำเนินงานในการนำร่องขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายโครงการโรงอาหารปลอดภัยในโรงเรียน (Q Canteen)ในปี 2563 ที่ผ่านมาว่า   แม้ประเทศไทยจะประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด  ในทางกลับกันยิ่งทำให้โรงเรียนและผู้ปกครองมีความตื่นตัวและเห็นความสำคัญในเรื่องสุขภาพของบุตรหลานโดยการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้ที่ผ่านมามีโรงเรียนเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Q Canteenระยะนำร่องแล้วจำนวน 16 แห่ง ในจำนวนดังกล่าวทางมกอช.ได้ประเมินและคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบจำนวน  3 แห่ง ประกอบด้วย  โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนสมาคมสตรีไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนเครือข่ายนำร่องที่มีความเข้มแข็งในการดำเนินงาน เช่น โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสะอาดรังสิต  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี หลังจากนี้ทางมกอช.จะทำการประเมินและทดสอบโรงเรียนเครือข่ายนำร่องทั้ง 16 แห่ง    ยกระดับเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารปลอดภัยที่เข้มแข็งเพื่อนำไปขยายผลครอบคลุมโรงเรียนเอกชน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และเตรียมความพร้อมไปสู่ทั่วประเทศในระยะต่อไป   โดยล่าสุดได้ทำการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โครงการ Q Canteen แก่ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 90 แห่ง และได้รับความสนใจตอบรับเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนอาหารปลอดภัยเป็นอย่างดี

q2 - “มกอช.” ปลื้มหนัก “โครงการ Q Canteen” ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ฉลุย -

นายกฤษ    ยังได้กล่าวถึงขั้นตอนในการสร้างเครือข่ายโครงการQ  Canteen ด้วยว่าหลังจากได้โรงเรียนเอกชนนำร่อง 16 แห่งในปี 2563แล้ว     จะแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ขั้นตอนคือ   ขั้นตอนแรกในระดับต้นแบบโดยเจ้าหน้าที่ยินดีเข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP  ตั้งแต่ระดับฟาร์ม  โรงคัดบรรจุภายใต้มาตรฐานGMP   และการจัดส่งภายใต้การควบคุมคุณภาพ ไปยังศูนย์รวบรวมขนส่งสินค้าก่อนที่จะกระจายสู่ปลายทางคือโรงอาหารในโรงเรียน  เพื่อนำวัตถุดิบคุณภาพมาตรฐาน GAP มาปรุงอาหารให้นักเรียนรับประทาน ซึ่งตลอดห่วงโซ่อุปทานผ่านการควบคุมมาตรฐานทั้งหมด   สำหรับเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารในโรงอาหารในสินค้าหลัก ได้แก่ ข้าว ไข่ ไก่ ผัก ปลา และเนื้อสัตว์ เป็นต้น

นอกจากนี้ มกอช.ยังได้สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาหารศึกษาภายใต้หลักสูตรมินิ GAP   ในโรงเรียนอีกด้วย เพื่อให้นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนมีความตระหนักรู้และมีความเข้าใจในเรื่องการผลิตและการบริโภคอาหาร ที่ปลอดภัย   โดยปรับการสื่อสารเนื้อหาเกี่ยวกับกับมาตรฐาน GAPให้เด็กเข้าใจในรูปแบบง่ายๆเพื่อจะได้เข้าใจง่ายขึ้น   ส่วนภาคปฏิบัติก็จะสอนให้เด็กปลูกผักในหลุมถาด หรือแปลงเกษตรในโรงเรียน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกที่ได้มาตรฐานปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร  ส่วนขั้นตอนที่ 2 คือ การนำโรงเรียนต้นแบบที่ได้นำไปขยายผลในวงกว้างต่อไปเพื่อสร้างสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงแบบยั่งยืนกับเด็กไทยต่อไป

q3 - “มกอช.” ปลื้มหนัก “โครงการ Q Canteen” ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ฉลุย -

“ประโยชน์ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Q Canteen หลักๆคือช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน สร้างการตระหนักรู้ด้านอาหารปลอดภัยผ่านไปยังครอบครัว และปลูกฝังการเป็นผู้บริโภคอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน  ทำให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงจากการบริโภคอาหารปลอดภัยหรืออาหารที่ไร้สารตกค้าง หรือไร้สารปนเปื้อนอื่นๆ  ในขณะที่โรงเรียนเองก็จะได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครอง ซึ่งมองว่านอกจากโรงเรียนจะเป็นผู้นำด้านวิชาการแล้ว ยังมีจุดเสริมที่สำคัญคือการให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของนักเรียนอีกด้วย  รวมทั้งช่วยสร้างภาพลักษณ์ด้านธรรมาภิบาลที่ดีของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นช่วยการสร้างตลาดสินค้าเกษตรมาตรฐาน GAP สินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรไทยและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารอีกทางหนึ่งด้วย   ”   นายกฤษ   กล่าว

q4 - “มกอช.” ปลื้มหนัก “โครงการ Q Canteen” ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ฉลุย -

นายกฤษ   กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า    ในอนาคตมกอช.ยังมีแผนขยายผลโครงการ ด้วยการจับคู่หรือแมทชิ่งทางธุรกิจ (Business Matching Online) ระหว่างโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Q Canteen กับฟาร์มเกษตรกรที่อยู่ภายใต้มาตรฐาน GAP หรือร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารภายใต้มาตรฐาน Q  เพื่อเปิดให้ผู้ซื้อและผู้ขายมีโอกาสเจรจาธุรกิจ ติดต่อซื้อขายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และตรงตามความต้องการของโรงเรียนอีกด้วยf6c92dc6d0d2b1f41a4b5cfc57034aba - “มกอช.” ปลื้มหนัก “โครงการ Q Canteen” ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ฉลุย -

ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth
Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

What do you think?

boarding up windows 2 150x150 - ธุรกิจบางอย่างในตัวเมืองอินเดียแนโพลิสขึ้นหน้าต่าง -

ธุรกิจบางอย่างในตัวเมืองอินเดียแนโพลิสขึ้นหน้าต่าง

u1 150x150 - สสส.รวมพลังเครือข่ายตั้งเป้าคนไทยกินเค็มลด 30 % ภายในปี 2568 -

สสส.รวมพลังเครือข่ายตั้งเป้าคนไทยกินเค็มลด 30 % ภายในปี 2568