in

พาณิชย์มอบรางวัล Thailand Franchise Award 2020 ยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดสากล

img - พาณิชย์มอบรางวัล Thailand Franchise Award 2020 ยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดสากล

กระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัล Thailand Franchise Award : TFA 2020 ยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล สร้างมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีศักยภาพ พร้อมสร้างเครือข่ายกับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศในการขยายตลาด ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศเพิ่มขึ้น

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ ถือเป็นความสำเร็จหนึ่งทางธุรกิจที่เกิดขึ้นได้ในยุคปัจจุบัน โดยธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภคและงานบริการ ทำให้ธุรกิจกลุ่มนี้มีความสำเร็จสูง ดังนั้นการขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์จึงเป็นโมเดลธุรกิจที่ช่วยให้ระบบการบริหารจัดการเป็นไปด้วยความสะดวก และมีโอกาสเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจแฟรนไชส์จึงเป็นกลุ่มธุรกิจที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก

1212 - พาณิชย์มอบรางวัล Thailand Franchise Award 2020 ยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดสากล

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้ใช้ธุรกิจแฟรนไชส์ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ลงทุนง่าย ไม่ต้องเสียเวลาในการคิดธุรกิจขึ้นมาใหม่ รวมทั้งมีพี่เลี้ยง (แฟรนไชส์ซอร์) คอยให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจ และปฏิบัติตามระบบที่เจ้าของ แฟรนไชส์กำหนดเอาไว้ก็สามารถเปิดร้านได้ทันที

153 - พาณิชย์มอบรางวัล Thailand Franchise Award 2020 ยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดสากล

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคสูงสุด จึงได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ จัดงาน “Thailand Franchise Award 2020: TFA 2020” เพื่อมอบโล่รางวัลให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐาน โดยกำหนดเป็นประเภทรางวัลแบ่งออกเป็น 5 ประเภท รวม 13 รางวัล คือ

171 - พาณิชย์มอบรางวัล Thailand Franchise Award 2020 ยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดสากล

ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด 3 รางวัล รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 2 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม 5 รางวัล รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม

ประเภทที่ 3 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 2 รางวัล รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ไทยแห่งปี 2 รางวัล รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทย และรางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง

ประเภทที่ 5 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ 1 รางวัล รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม

1310 - พาณิชย์มอบรางวัล Thailand Franchise Award 2020 ยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดสากล

“แฟรนไชส์” ถือเป็นรูปแบบธุรกิจอย่างหนึ่งที่ช่วยสร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่การจะผลักดันธุรกิจเข้าไปสู่ระบบแฟรนไชส์และประสบความสำเร็จได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย การพัฒนาศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีความเข้มแข็ง ถือเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ และภาคการศึกษาที่ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรูปแบบการลงทุน วิธีการทำธุรกิจแฟรนไชส์ที่ถูกต้องจะได้เป็นการพัฒนาในเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณธุรกิจที่จะก้าวไปสู่การเป็นแฟรนไชส์ต้องมีความพร้อมและแข็งแกร่งในระดับหนึ่ง เพราะไม่เช่นนั้นอาจสร้างปัญหาให้กับผู้ที่มาซื้อแฟรนไชส์ รวมถึงตัวเองได้ในอนาคต รมช. กล่าวปิดท้าย

143 - พาณิชย์มอบรางวัล Thailand Franchise Award 2020 ยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดสากล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 ,e-Mail : [email protected] และ www.dbd.go.th

163 - พาณิชย์มอบรางวัล Thailand Franchise Award 2020 ยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดสากล

223 - พาณิชย์มอบรางวัล Thailand Franchise Award 2020 ยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดสากล

331 - พาณิชย์มอบรางวัล Thailand Franchise Award 2020 ยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดสากล

441 - พาณิชย์มอบรางวัล Thailand Franchise Award 2020 ยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดสากล

661 - พาณิชย์มอบรางวัล Thailand Franchise Award 2020 ยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดสากล

88 - พาณิชย์มอบรางวัล Thailand Franchise Award 2020 ยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดสากล

 

c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - พาณิชย์มอบรางวัล Thailand Franchise Award 2020 ยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดสากล


ที่มาของข่าว

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

200902030520 charlie hebdo trial super tease 150x150 - การพิจารณาคดีความหวาดกลัว Charlie Hebdo เริ่มขึ้นในปารีสห้าปีหลังจากการโจมตีครั้งร้ายแรง

การพิจารณาคดีความหวาดกลัว Charlie Hebdo เริ่มขึ้นในปารีสห้าปีหลังจากการโจมตีครั้งร้ายแรง

200814120026 01 trump israel amirates 0813 super tease 150x150 - ข้อตกลงระหว่างอิสราเอล - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ข้อตกลง Mideast ฉบับประวัติศาสตร์ที่อ่อนโยนทรัมป์ให้คำมั่นสัญญา

ข้อตกลงระหว่างอิสราเอล – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ข้อตกลง Mideast ฉบับประวัติศาสตร์ที่อ่อนโยนทรัมป์ให้คำมั่นสัญญา