in

“ประวิตร” ประชุม กนช. ตามติด 10 มาตรการรับมือฤดูฝน -ภาวะฝนทิ้งช่วง

S  3227686 - “ประวิตร” ประชุม กนช. ตามติด 10 มาตรการรับมือฤดูฝน -ภาวะฝนทิ้งช่วง
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

“ประวิตร”นั่งประชุม กนช. ติดตาม 10 มาตรการรับมือฤดูฝน พร้อมเตรียมแหล่งน้ำสำรอง – กักเก็บน้ำในพื้นที่เสี่ยงภาวะฝนทิ้งช่วง ก.ค.นี้

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าว”ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 2/2564 โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2564 ที่ผ่านมา เพื่อติดตาม 10 มาตรการรับมือฝนปี 2564 และเตรียมแผนป้องกันที่อาจเกิดจากภาวะฝนทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งได้จัดหาแหล่งน้ำสำรองและการเก็บกักน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด

รวมถึงยังได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)กฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความใน พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำ เห็นชอบและเร่งรัดให้หน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2566 และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ผ่านระบบ Thai Water Plan (TWP) เพื่อการเสนอขอรับงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

รวมถึงรับทราบความก้าวหน้าการจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำ ตามขนาดความจุของแหล่งน้ำ และตามประเภทของแหล่งน้ำและทางน้ำ

พร้องเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการลงทะเบียนแหล่งน้ำผ่านระบบ Thai Water Resources เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของแผนงาน/โครงการในแหล่งน้ำเดียวกันต่อไป

“ในที่ประชุมพลเอก ประวิตร ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตาม 10 มาตรการรับมือฝน ปี 2564 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งขอให้เร่งสื่อสารไปยังประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง ให้ประชาชนสามารถเตรียมตัวรับมือต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ยังขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนป้องกันที่อาจเกิดจากภาวะฝนทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วย”


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - “ประวิตร” ประชุม กนช. ตามติด 10 มาตรการรับมือฤดูฝน -ภาวะฝนทิ้งช่วง


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

6011f4cd50437.image  150x150 - ในการต่อสู้กับการคุมกำเนิดในรัฐมิสซูรี 'ผู้หญิงช่วยชีวิตวันนี้' |  การเมือง

ในการต่อสู้กับการคุมกำเนิดในรัฐมิสซูรี ‘ผู้หญิงช่วยชีวิตวันนี้’ | การเมือง

210624132950 07 zandile mermaid super tease 150x150 - Zandile Ndhlovu เรียกตัวเองว่า 'Black Mermaid' และเธอกำลังช่วยชาวแอฟริกาใต้ตกหลุมรักมหาสมุทร

Zandile Ndhlovu เรียกตัวเองว่า ‘Black Mermaid’ และเธอกำลังช่วยชาวแอฟริกาใต้ตกหลุมรักมหาสมุทร