in

บ้านปูเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป 3 รุ่น ชูอันดับเครดิต A+ ผลตอบแทน 2.90-4.00 % ต่อปี

บ้านปูเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป 3 รุ่น ชูอันดับเครดิต A+ ผลตอบแทน 2.90-4.00 % ต่อปี

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หุ้นกู้ฯ ที่จะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป มีจำนวน 3 รุ่น อายุ 5 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง [2.90-3.10]%  ต่อปี อายุ 7 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง [3.20-3.50]%  ต่อปี และอายุ 10 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง [3.70-4.00]%  ต่อปี วันจองซื้อหุ้นกู้ที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย  4  แห่ง  ประกอบด้วย  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร
ซีไอเอ็มบี (ไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ผ่านสาขาปกติและระบบออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ

“บริษัทฯ มั่นใจว่า หุ้นกู้ฯ บ้านปูจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่พิจารณาลงทุนในกิจการที่มีความมั่นคง เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม และมีศักยภาพในการขยายธุรกิจในอนาคต สะท้อนได้จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ระดับ A+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ภายใต้ความท้าทายของอุตสาหกรรมที่ต้องเผชิญกับการวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่บริษัทฯ ยังสามารถรักษาวินัยทางการเงินและการบริหารเงินสดไว้ได้อย่างแข็งแกร่ง รวมทั้งยังเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter ได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เชื่อว่า หุ้นกู้ฯ บ้านปูจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ ที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบ้านปู กล่าว

BANPU2 - บ้านปูเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป 3 รุ่น ชูอันดับเครดิต A+ ผลตอบแทน 2.90-4.00 % ต่อปี

ทั้งนี้ บ้านปูพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจตามแผนธุรกิจ 5 ปี ฉบับใหม่ สำหรับปี 2564-2568 ต่อยอดกลยุทธ์ Greener & Smarter ด้วยความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ (International Versatile Energy Provider) ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เข้าดำเนินธุรกิจครอบคลุม 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมองโกเลีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยสร้างการเติบโตจาก 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน ประกอบด้วย ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การตลาด การค้า โลจิสติกส์ การจัดหาเชื้อเพลิง และ       สายส่ง กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน ครอบคลุมโรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตลอดจนการเล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม BANPU จึงขยายการผลิตพลังงานไฟฟ้าในหลายรูปแบบเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำลังการผลิต 6,100 เมกะวัตต์ภายในปี 2568 และสร้างสมดุลระหว่างปริมาณการผลิตและความต้องการใช้พลังงาน รวมทั้งสร้างรากฐานสู่การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนในอนาคต ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจผลิตพลังงานของบ้านปู มีพันธมิตรทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงในการส่งมอบกระแสไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยล่าสุดเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บริษัทฯ เพิ่งเข้าซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศออสเตรเลียจำนวน 2 แห่ง มีกำลังการผลิตรวม 166.8 เมกะวัตต์ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับผู้รับซื้อที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในกลุ่มน่าลงทุน สะท้อนถึงกระแสเงินสดที่มั่นคงในระยะยาว และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ประกอบด้วยธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและทุ่นลอยน้ำ ธุรกิจจัดเก็บพลังงาน ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ ที่กำลังเร่งสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งการพัฒนาโซลูชันและขยายการให้บริการที่ตอบโจทย์ลูกค้ายุค New Normal อย่างต่อเนื่อง

สำหรับผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2564  บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 51 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 1,543 ล้านบาท)  สะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจ โดยมีรายได้จากการขายจำนวน 736 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 22,269 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 102 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ที่ 936 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 29,336 ล้านบาท) เพื่อรองรับความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบ้านปู กล่าวด้วยว่า การผสานธุรกิจด้านพลังงานทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่หรือพลังงานหมุนเวียนรวมทั้งเทคโนโลยีพลังงานไว้ในโครงสร้างขององค์กรอย่างครบถ้วนนี้ ทำให้บริษัทฯ สามารถผนึกกำลังระหว่างกันในกลุ่มธุรกิจหลักเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุลและขยายการเติบโตในธุรกิจที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บ้านปูยังได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (Excellence CG Score) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จากการประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการจัดอันดับให้เป็นหุ้นยั่งยืนใน THSI (THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT) ซึ่งจะคัดเลือกหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีหุ้นยั่งยืนดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7  ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของ BANPU ในการดำเนินธุรกิจด้วยจุดยืน “Smarter Energy for Sustainability หรืออนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน รวมถึงผลประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมทั้ง 10 ประเทศที่บริษัทฯ เข้าดำเนินธุรกิจอีกด้วย

จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน จึงได้เพิ่มช่องทางการจองซื้อหุ้นกู้ฯ BANPU เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น ผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ หรือการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปจองซื้อหุ้นกู้ฯ ที่สาขา หรือ หน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายดังกล่าว นักลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 4 แห่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ฯ BANPU สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 4 แห่ง ดังนี้

– ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยกเว้นสาขาไมโคร โทร. 1333

– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111

– ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777

– บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขาย) โทร. 02-165-5555


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - บ้านปูเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป 3 รุ่น ชูอันดับเครดิต A+ ผลตอบแทน 2.90-4.00 % ต่อปี


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

ที่มาของข่าว
thaiadnet.com thailand advertisement network platform แพลตฟอร์ม เครือข่ายโฆษณาบนสื่อออนไลน์ และบนเว็บไซต์ ผู้ต้องการลงโฆษณา สามารถสร้างแบนเนอร์ ไว้ให้กับผู้ที่ต้องการนำไปเผยแพร่ โดยผู้เผยแพร่สามารถสร้างรายได้ และรับผลกำไร เป็นเงินตอบแทนค่าโฆษณาโปรโมตประชาสัมพันธ์ จากผู้ที่สร้างแบนเนอร์ไว้ เช่นเดียวกับสปอนเซอร์โฆษณา ที่ผู้เผยแพร่สามารถเลือกได้ เพียงก๊อบปี้โค้ด html ของแบนเนอร์โฆษณา ไปใส่ที่เว็บไซต์
comeonstore.com คัมมอนสโตร์ รับฝากสั่งสินค้าจีน รับนำเข้าสินค้าจีน สั่งสินค้าจีนมาขาย เราเข้าติดต่อกับโรงงานจีนโดยตรง ราคาดีที่สุด คัดคุณภาพทุกสินค้า ราคาขายส่ง และไม่มีขั้นต่ำ ใช้เวลาขนส่งไม่เกิน 15วัน และไม่มีค่าใช้จ่ายจุกจิก ไม่ต้องคำนวนค่าส่ง คำนวนภาษีให้ยุ่งยาก จ่ายยอดเดียวจบ จัดส่งสินค้าถึงหน้าประตูบ้าน

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

210615114955 restricted 01 adeju thompson queer african fashion card super tease 150x150 - Lagos Space Program นำแฟชั่นไนจีเรียที่ไร้เพศมาสู่โลก

Lagos Space Program นำแฟชั่นไนจีเรียที่ไร้เพศมาสู่โลก

140811075201 nuri al maliki 0623 story top 150x150 - ข้อมูลด่วน Nuri al-Maliki - ข่าวต่างประเทศ สำนักข่าว CNN News ซีเอ็นเอ็น

ข้อมูลด่วน Nuri al-Maliki – ข่าวต่างประเทศ สำนักข่าว CNN News ซีเอ็นเอ็น