in

‘นายกฯนักประดิษฐ์’ แนะปลูกฝังเยาวชน เจริญรอยพระบาท ในหลวง ร. 9 ด้านการประดิษฐ์

img - ‘นายกฯนักประดิษฐ์’ แนะปลูกฝังเยาวชน เจริญรอยพระบาท ในหลวง ร. 9 ด้านการประดิษฐ์

นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีที่มีนักการเมืองรายหนึ่ง ถูกขุดคุ้ยถึงแนวคิดทางการเมือง จนเกิดกระแสสังคมในขณะนี้ว่า ตนคงจะแนะนำอะไรกับนักการเมืองคนดังกล่าวไม่ได้ แต่ตนอยากจะให้มีการปลูกฝังและสอนเยาวชนให้รู้คำว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ และพ่อของแผ่นดิน ก็คือพ่อของแผ่นดินที่คนไทยทุกคนจะต้องเคารพเหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือพ่อของแผ่นดิน คือ พลังของแผ่นดิน ที่จะขับเคลื่อน ประเทศไปสู่ความ ศิวิไลซ์ คือ ที่มีความเจริญรุ่งเรื่องมี อายธรรม

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ถือเป็นพระปฐมบรมราชโองการ ที่ยังคงดังกึกก้องอยู่ในความทรงจำของพวกเราคนไทยทุกคน พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงรักคนไทยมากที่สุด

พ่อของแผ่นดินสอนว่า คนดีทำให้คนอื่นดีได้ ถ้าคนดีมีความเข้มเข็งในความดี คนอื่นที่คิดจะทำไม่ดีก็จะไม่กล้าทำความเลว พ่อสนอให้มีความเมตตากรุณา พ่อสอนให้มีความซื่อสัตย์ พ่อสอนให้ความเสียสละช่วยเหลือคนอื่น พ่อสอนให้มี ความเพียรและความอดทน เพราะการสร้างบ้านเมืองไม่ได้สร้างภายในวันเดียว พ่อสอนให้ หลักการทำงาน จากเล็กไปใหญ่ พ่อสอนให้ เห็นแก่ประโยชน์ชาติบ้านเมือง พ่อบอกว่าคนเราจะต้องเห็นแก่คนอื่นด้วย ผู้ที่จะได้ชื่อว่ามีความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริง จึงควรจะได้สร้างประโยชน์ ทั้งส่วนตนและส่วนรวมให้สมบูรณ์” นายภณวัชร์นันท์กล่าว

นายภณวัชร์นันท์ กล่าวด้วยว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนคนไทย เป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทยมาต่อเนื่อง พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพลังสำคัญของชาติ ซึ่งกระแสโลกาภิวัตน์ มิได้ทำให้ สถาบันพระมหากษัตริย์ของชาติไทยเสื่อมคลายลง ยิ่งทำให้มีความโด่นเด่น มีอัตลักษณ์ของชาติและประเทศอื่นๆไม่มี ด้วยความสวยงามของประเพณี และปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พระเจ้าแผ่นดิน หมายถึง การเป็นเจ้าของแผ่นดิน รวมถึงการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน เนื่องจากพลเมืองไทย ทำอาชีพเกษตรเป็นหลัก ดังนั้นจึงมีพระราชพิธีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ เช่น พระราชพิธีแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระพิธีที่สวยงาม อลังการเครื่องประดับตกแต่งที่มีอัตลักษณ์ โดดเด่น แตกต่างไม่เหมือนประเทศใดๆ ทดแทนกันไม่ได้

“ พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์ของ โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้ทูลเกล้าฯ รางวัล “Global Leader Award” และสหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (IFIA) ประเทศฮังการี ทูลเกล้าฯถวายถ้วยรางวัล IFIA CUP 2007 ดังนั้น ในหลวง ร. 9 จึงเป็นแบบอย่างให้ พวกเราเยาวชนคนไทยทุกคน เอาเป็นแบบอย่างให้ช่วยกันประดิษฐ์ สร้างนวัตกรรม สร้างประเทศ โดยพระองค์ ทรงสร้างเป็นแบบอย่าง ดังนั้น ในหลวงรัชกาลที่ 9 คือพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงรักคนไทยมากที่สุด ทรงเป็น “ต้นแบบแห่งความดี” ที่ทุก ๆคนมิควร ลบหลู่พ่อของแผ่นดิน” นายภณวัชร์นันท์กล่าว
m1 300x204 - ‘นายกฯนักประดิษฐ์’ แนะปลูกฝังเยาวชน เจริญรอยพระบาท ในหลวง ร. 9 ด้านการประดิษฐ์


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - ‘นายกฯนักประดิษฐ์’ แนะปลูกฝังเยาวชน เจริญรอยพระบาท ในหลวง ร. 9 ด้านการประดิษฐ์


ที่มาของข่าว

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

1560002577176 150x150 150x150 - ‘นายกฯนักประดิษฐ์’ แนะน้องๆ คนรุ่นใหม่ ‘อย่าสิ้นหวัง’ ชี้ประเทศนี้รอให้วัยรุ่นเข้ามาสร้างสรรค์

‘นายกฯนักประดิษฐ์’ แนะน้องๆ คนรุ่นใหม่ ‘อย่าสิ้นหวัง’ ชี้ประเทศนี้รอให้วัยรุ่นเข้ามาสร้างสรรค์

1562304243471 150x150 150x150 - นายกฯนักประดิษฐ์’ ปลื้ม ว.ช. ร่วมมือพัฒนานวัตกรรม เตรียมนำข้อมูล ‘บนหิ้ง’ มาทำประโยชน์

นายกฯนักประดิษฐ์’ ปลื้ม ว.ช. ร่วมมือพัฒนานวัตกรรม เตรียมนำข้อมูล ‘บนหิ้ง’ มาทำประโยชน์