in

ธปท. บี้แบงก์พักหนี้เร่งด่วน ยื้อลมหายใจรายย่อย-เอสเอ็มอี

หลังจากการระบาดโควิด-19 ระลอก 3 ทวีความรุนแรงขึ้น จนภาครัฐต้องยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุด 10 จังหวัด เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยจำกัดการเคลื่อนย้ายและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะกับกลุ่มธุรกิจและลูกหนี้ที่มีฐานะการเงินเปราะบางมาตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ระลอกก่อน

พักเงินต้น-ดอกเบี้ย 2 เดือน

ล่าสุด เมื่อ 15 กรกฎาคม 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ ได้ประกาศมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินเพิ่มเติมแก่ลูกจ้างและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเป็นการเร่งด่วน ด้วยการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้ SMEs และรายย่อย ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เป็นระยะเวลา 2 เดือน

ทั้งลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ ลูกหนี้ทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการ ทั้งในพื้นที่ควบคุม และนอกพื้นที่ควบคุม ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ เริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือน ก.ค. 2564 เป็นต้นไป

โดยเมื่อหมดระยะเวลาพักชำระหนี้แล้ว สถาบันการเงินจะไม่เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ในทันที เพื่อไม่ให้เป็นภาระหนักกับลูกหนี้

สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม คือ ลูกหนี้ที่ยังเปิดกิจการได้ แต่รายได้ลดลงจากมาตรการควบคุมการระบาดของภาครัฐ สถาบันการเงินจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ตามความจำเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ของลูกหนี้

ทั้งนี้ ลูกหนี้สามารถติดต่อกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อแสดงความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

อย่างไรก็ตาม การพักชำระหนี้ภายใต้มาตรการนี้ เป็นการให้ความช่วยเหลือขั้นต่ำ สถาบันการเงินสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงได้มากขึ้นตามความเหมาะสม

บี้ปรับโครงสร้างหนี้เชิงรุก

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า มาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือนให้กับกลุ่มลูกหนี้ในพื้นที่ควบคุม 10 จังหวัด และนอกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการยกระดับการควบคุมการระบาดของโควิด-19 เป็นมาตรการเร่งด่วนและเฉพาะหน้า เพื่อช่วยลดผลกระทบและบรรเทาปัญหาในระยะสั้น

แต่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน คือ การเร่งปรับโครงสร้างหนี้เชิงรุก การเสริมรายได้ให้กับผู้ประกอบการและการเร่งฉีดวัคซีน เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาได้ จะเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาระยะยาวและถูกจุด

ทั้งนี้ มาตรการพักชำระหนี้ดังกล่าว ธปท.ไม่ได้มีมาตรการช่วยเหลือสถาบันการเงินเป็นพิเศษ แต่เป็นความร่วมมือของสถาบันการเงินที่เห็นร่วมกันทุกแห่ง ประกอบกับสถานะทางการเงินของสถาบันการเงินตอนนี้ยังคงมีความเข้มแข็ง มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญอยู่ในระดับสูง เพื่อรองรับปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ในอนาคตได้ดี และสภาพคล่องยังมีค่อนข้างสูง สะท้อนความสามารถที่ยังช่วยเหลือลูกหนี้ได้

ธปท.หาช่องช่วยลูกหนี้เพิ่ม

อย่างไรก็ดี ธปท.รับฟังความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคในมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ และอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกัน เช่น การปรับลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) เพื่อให้ส่งผ่านถึงลูกหนี้และประชาชน การปรับลดเพดานดอกเบี้ย

ซึ่งจะมีข้อดีและข้อเสียที่ต้องมองให้ครบรอบด้าน ตลอดจนมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูและพักทรัพย์ พักหนี้ หากสถานการณ์รุนแรงกว่าคาดและเงื่อนไขไม่ตอบโจทย์ ธปท.ก็พร้อมพิจารณาเพิ่มเติม

ได้ทั้งในและนอกพื้นที่ล็อกดาวน์

นายรณดลกล่าวว่า สำหรับ “ลูกหนี้กลุ่มเป้าหมาย” ที่สามารถยื่นขอความช่วยเหลือ จะเป็นลูกหนี้ SMEs ตามนิยามของแต่ละธนาคาร และลูกหนี้รายย่อย ซึ่งยังเป็นลูกหนี้ดี คือ ไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ณ วันที่ยื่นประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ แต่ได้รับผลกระทบโดยตรง

ได้แก่ 1.ลูกหนี้ในเขตพื้นที่ควบคุม 10 จังหวัด ทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการที่ไม่สามารถเปิดกิจการได้

2.ลูกหนี้ที่อยู่นอกเขตพื้นที่ควบคุมแต่ได้รับผลกระทบ ไม่สามารถเปิดกิจการได้ เช่น ร้านนวด สปา ร้านเสริมความงาม ร้านขายของในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดยลูกหนี้ยื่นแสดงข้อมูลว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง โดยสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือได้จนถึง 15 สิงหาคม 2564

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นเอ็นพีแอลแล้ว แต่ยังไม่ได้เข้ากระบวนการทางศาล สถาบันการเงินสามารถพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือผ่านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และมาตรการอื่น ๆ โดยชะลอการฟ้องร้องออกไป

คงสถานะลูกหนี้ไม่ไหลเป็น “หนี้เสีย”

ทั้งนี้ ระหว่างการชะลอการชำระหนี้ ลูกหนี้จะได้รับสถานะเดิม ไม่ผิดเงื่อนไขการชำระหนี้และไม่ถือเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ จึงไม่มีค่าใช้จ่าย จากการชะลอชำระหนี้ในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังไม่นับเป็นวันค้างชำระเพิ่ม (แต่ไม่ให้ล้างวันค้างเดิมเป็นศูนย์) โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาชะลอชำระหนี้แล้ว จึงให้กลับมานับวันค้างต่อ เพื่อลดโอกาสที่ลูกหนี้ดีจะไหลกลายเป็นลูกหนี้เอ็นพีแอล หากนับวันค้างตลอด 2 เดือน

ในกรณีที่ลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 30 วัน (ยังไม่ได้รายงานเครดิตบูโร หรือ NCB) เมื่อลูกหนี้มาขอรับความช่วยเหลืออาจชะลอหนี้รอบชำระก่อนได้ ซึ่งคล้ายกับกรณีสถาบันการเงินยกเว้นค่าธรรมเนียมกรณีลูกหนี้มาติดต่อในภายหลัง เพื่อช่วยลดทั้งการดำเนินการ (operation) สถาบันการเงินและช่วยลูกหนี้ด้วย โดยอยู่ในเงื่อนไขการชะลอชำระหนี้ 2 เดือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ก็ขานรับออกมาประกาศมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย แบบเร่งด่วน 2 เดือน โดยลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตามมาตรการดังกล่าวให้ติดต่อและแจ้งความจำนงผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสถาบันการเงินแอปพลิเคชั่น เว็บไซต์ และศูนย์บริการลูกค้า (คอลเซ็นเตอร์) ของธนาคารได้ตั้งแต่ 19 ก.ค.-15 ส.ค.นี้

“เช่าซื้อ” เด้งรับให้พักหนี้ 3 เดือน

ขณะที่ “วิสิทธิ์ พึ่งพรสวรรค์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ และในฐานะประธานสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย กล่าวว่า ธปท.ได้ขอความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มเติม จากมาตรการที่มีอยู่เดิมที่จะครบกำหนดในสิ้นปีนี้ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในจุดพื้นที่เสี่ยง 10 จังหวัดที่มีการล็อกดาวน์ หรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ เช่น ร้านนวดสปา ฟิตเนส เป็นต้น

โดยจากการประชุมร่วมกับสมาชิกสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ได้เห็นพ้องให้ช่วยเหลือโดยการหยุดพักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 3 เดือน

“ลูกค้าเช่าซื้อที่ได้รับผลกระทบจากล็อกดาวน์ หรือปิดกิจการสามารถเข้ามาขอความช่วยเหลือได้ทันที โดยบริษัทและสมาชิกสมาคมจะพิจารณาการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษโดยการพักชำระหนี้ให้ ขณะที่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ธนาคารก็ได้ให้ความช่วยเหลือผ่านมาตรการอื่น ๆ ที่มีอยู่

เช่น กลุ่มที่ถูกลดเงินเดือน หรือลดชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา (O/T) สามารถขอรับความช่วยเหลือได้เช่นกัน โดยจะทำผ่านมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เช่น ยืดเทอมการชำระ ลดยอดผ่อนชำระต่องวด ซึ่งจะพิจารณาตามกระแสเงินสดของลูกค้าแต่ละราย”

“ธปท.ขอความร่วมมือให้เราช่วยเหลือกลุ่มที่ถูกล็อกดาวน์เป็นกรณีพิเศษ โดยการพักชำระหนี้ นอกเหนือจากที่เราช่วยเหลืออยู่แล้วในปัจจุบัน ซึ่งลูกค้าสามารถแสดงความจำนงมาว่าถูกกระทบจริง เรารู้ว่ารัฐบาลปิดกิจการอะไรบ้างเราก็สามารถอนุมัติได้ทันที” นายวิสิทธิ์กล่าว


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - ธปท. บี้แบงก์พักหนี้เร่งด่วน ยื้อลมหายใจรายย่อย-เอสเอ็มอี


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

1626504901 unnamed file 150x150 - โควิดโคราช ติดเชื้อพุ่ง 191 ราย ส่วนใหญ่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

โควิดโคราช ติดเชื้อพุ่ง 191 ราย ส่วนใหญ่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

210709091137 0709 haitisuspects super tease 150x150 - เฮติ: ทหารเกษียณอายุอ้างว่าชาวโคลอมเบีย 26 ​​คนที่ถูกกล่าวหาว่าลอบสังหารได้รับการว่าจ้างเพื่อปกป้องประธานาธิบดี

เฮติ: ทหารเกษียณอายุอ้างว่าชาวโคลอมเบีย 26 ​​คนที่ถูกกล่าวหาว่าลอบสังหารได้รับการว่าจ้างเพื่อปกป้องประธานาธิบดี