in

ทีม Global Minds คว้ารางวัล ITF 2021 Thailand เชลล์หนุนแข่งเวทีนานาชาติตอบโจทย์พลังงานปี 2050

ทีม Global Minds คว้ารางวัล ITF 2021 Thailand เชลล์หนุนแข่งเวทีนานาชาติตอบโจทย์พลังงานปี 2050

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand ปิดฉากสุดประทับใจหลังแข่งขันกันกว่า 6 เดือน ผู้ชนะได้แก่ ทีม Global Minds เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันเวทีนานาชาติระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง ด้านประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่ก้าวต่อไปเป็นผู้นำออกแบบเมืองแห่งอนาคตและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ประเมินปี 2050 จะมีผู้คนร่วมอยู่อาศัย ทำงาน และใช้ชีวิตในเมืองหลักเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 70 ของประชากรโลก เร่งสร้างสรรค์ Solutions ด้านพลังงานเพื่อวันนี้และอนาคต

Global3 - ทีม Global Minds คว้ารางวัล ITF 2021 Thailand เชลล์หนุนแข่งเวทีนานาชาติตอบโจทย์พลังงานปี 2050

นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “โครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทุกเจนฯ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ Powering Progress ที่ผสานกลยุทธ์ สัดส่วนธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนความมุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสานต่อเจตนารมณ์ Trusted Partner for Better Life พันธมิตรที่ไว้วางใจได้ ร่วมกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งเปี่ยมไปด้วยทักษะการนำเสนอแนวคิด ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นเมือง และจินตนาการที่จะสานต่อไปสู่อนาคตร่วมกัน ตลอดระยะเวลากว่า 6 เดือนของการแข่งขัน เชื่อมั่นว่าน้องๆ นักศึกษารวมถึงพี่เลี้ยงจิตอาสาของเชลล์แห่งประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์การเรียนรู้ และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่ออนาคตของเราทุกคน

โครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand ได้เดินทางมาถึงรอบสุดท้ายแล้ว และผมขอแสดงความยินดีกับทีม Global Minds ที่ชนะเลิศการแข่งขันครั้งนี้ พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่เสียสละและมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครทั้ง 62 ทีม คณะกรรมการจัดโครงการ และคณะกรรมการตัดสินโครงการ ITF 2021 Thailand กลุ่มพี่เลี้ยงจิตอาสา มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) ที่ให้เกียรติร่วมสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและเปิดโอกาสให้ทีมที่ชนะเลิศได้มีประสบการณ์ศึกษาดูงานด้าน Smart City อีกด้วย”

Global4 - ทีม Global Minds คว้ารางวัล ITF 2021 Thailand เชลล์หนุนแข่งเวทีนานาชาติตอบโจทย์พลังงานปี 2050

นางสาวฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และประธานกรรมการจัดโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand กล่าวว่า “รู้สึกภูมิใจกับน้องๆ จากทุกทีมที่มีส่วนร่วมกับการแข่งขันครั้งนี้ แสดงให้เห็นเจตจำนงของคนรุ่นใหม่ต่อพันธกิจการจิตนาการที่สร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม ตลอดจนการใช้ทักษะดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งจะสามารถใช้ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานแห่งอนาคตได้ โลกอนาคตปี 2050 ไม่ใช่เรื่องไกลตัว และเป็นเรื่องของทุกคน ในการสร้างทางออกในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานที่ยั่งยืน จากการประเมินในกลุ่ม “Shell City Solutions” เราเห็นทิศทางสถานการณ์ข้างหน้าพบว่าเมืองหลักของโลกจะขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งอุตสาหกรรม คมนาคม ขนส่ง เมืองเป็นศูนย์กลางชีวิตในทุกมิติ มีประชากรเคลื่อนย้ายมาพักอาศัยประมาณร้อยละ 70 ของประชากรทั่วโลกในปี 2050

ดังนั้น ขอบคุณน้องๆ คนรุ่นใหม่ในโครงการ Imagine the Future ที่ร่วมกันทำให้ภาพอนาคตของเมืองต่างๆ ชัดเจนขึ้นและเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์โซลูชั่นด้านพลังงานสำหรับวันนี้ถึงอนาคตไปด้วยกัน”

ด้านน้องๆ จากทีม Global Minds ผู้ชนะเลิศโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand โดยมีสมาชิกในทีม 5 คน ประกอบด้วย น.ส.นัชชา ยงพิพัฒน์วงศ์ จาก University of Oxford นายคณิน ตั้งชาติสิริ จาก University of Illinois at Urbana Champaign นายอยุช โคการ์ จาก University of British Columbia น.ส.ชนารดี ลีลาแม้นเทพ จาก Carnegie Mellon University และ น.ส.แครี่ เหล่าฤกษ์อุทัย จาก University of British Columbia ระบุว่า “การเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นโจทย์ที่ท้าทายเมืองแห่งอนาคตและคุณภาพชีวิต แต่สิ่งที่สำคัญคือการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังขององค์กรระหว่างประเทศและในประเทศ ซึ่งไม่ใช่แค่ลงนามพันธสัญญาแต่ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลให้มากขึ้นด้วย โดยในการแข่งขันครั้งนี้ทีม Global Minds ได้ศึกษาและประยุกต์ใช้ Shell Scenario สร้างแบบจำลองเมืองแห่งอนาคต โดยนำ ฮ่องกง เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนความท้าทายมิติต่างๆ ส่วนของประเทศไทยเองก็สามารถนำแนวทางนี้มาปรับใช้เช่นกัน สุดท้ายพวกเราขอขอบคุณโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand ที่สร้างประสบการณ์ดีๆ ให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสเรียนรู้ทักษะนอกเหนือจากในมหาวิทยาลัย ได้พัฒนาตัวเองและดูแลโลกอนาคตได้ดียิ่งขึ้น”

Global2 - ทีม Global Minds คว้ารางวัล ITF 2021 Thailand เชลล์หนุนแข่งเวทีนานาชาติตอบโจทย์พลังงานปี 2050

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่ผู้นำความเปลี่ยนแปลงสังคมวันนี้และอนาคต จัดการแข่งขันโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand สนับสนุนเยาวชนในการจำลองสถานการณ์อนาคตและสร้างโซลูชันส์การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตอบโจทย์คุณภาพชีวิตในปี 2050 ซึ่งในปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงมีผู้เข้าร่วม 62 ทีม จาก 20 มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ทีมเข้ารอบสุดท้าย 6 ทีม ได้ผ่านโปรแกรม Boot camp ฝึกฝนทักษะการใช้ Shell Scenarios เรียนรู้แบบจำลองสถานการณ์พลังงานในอนาคต “Sky 1.5” พร้อมความรู้จากวิทยากรชั้นนำโดยเฉพาะเรื่อง Smart City ล่าสุด วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ได้มีการนำเสนอผลงานจากทีมที่เข้ารอบสุดท้ายต่อคณะกรรมการตัดสินโครงการ ITF 2021 Thailand จากนั้นได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด ปรากฏว่า ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ แบบจำลองสถานการณ์อนาคตของทีม Global Minds ซึ่งเป็นการรวมตัวของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ด้วยแนวคิดการสร้างแบบจำลอง “ฮ่องกง เมืองแห่งอนาคต” โดยได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง ชิงเงินรางวัล 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อไปc882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - ทีม Global Minds คว้ารางวัล ITF 2021 Thailand เชลล์หนุนแข่งเวทีนานาชาติตอบโจทย์พลังงานปี 2050


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

ที่มาของข่าว
thaiadnet.com thailand advertisement network platform แพลตฟอร์ม เครือข่ายโฆษณาบนสื่อออนไลน์ และบนเว็บไซต์ ผู้ต้องการลงโฆษณา สามารถสร้างแบนเนอร์ ไว้ให้กับผู้ที่ต้องการนำไปเผยแพร่ โดยผู้เผยแพร่สามารถสร้างรายได้ และรับผลกำไร เป็นเงินตอบแทนค่าโฆษณาโปรโมตประชาสัมพันธ์ จากผู้ที่สร้างแบนเนอร์ไว้ เช่นเดียวกับสปอนเซอร์โฆษณา ที่ผู้เผยแพร่สามารถเลือกได้ เพียงก๊อบปี้โค้ด html ของแบนเนอร์โฆษณา ไปใส่ที่เว็บไซต์
comeonstore.com คัมมอนสโตร์ รับฝากสั่งสินค้าจีน รับนำเข้าสินค้าจีน สั่งสินค้าจีนมาขาย เราเข้าติดต่อกับโรงงานจีนโดยตรง ราคาดีที่สุด คัดคุณภาพทุกสินค้า ราคาขายส่ง และไม่มีขั้นต่ำ ใช้เวลาขนส่งไม่เกิน 15วัน และไม่มีค่าใช้จ่ายจุกจิก ไม่ต้องคำนวนค่าส่ง คำนวนภาษีให้ยุ่งยาก จ่ายยอดเดียวจบ จัดส่งสินค้าถึงหน้าประตูบ้าน

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

1623411346 Facebook Preview 150x150 - ดอลลาร์อ่อนค่าลงแม้ตัวเลขเงินเฟ้อดีเกินคาด

ดอลลาร์อ่อนค่าลงแม้ตัวเลขเงินเฟ้อดีเกินคาด

sss5 150x150 - สธ. – สสส. จับมือ Facebook สู้ Fake News เปิดตัวแชทบอท “แชทชัวร์” AI คู่หูใหม่คนไทย ตอบทุกคำถามโควิด-19

สธ. – สสส. จับมือ Facebook สู้ Fake News เปิดตัวแชทบอท “แชทชัวร์” AI คู่หูใหม่คนไทย ตอบทุกคำถามโควิด-19