in

ชลบุรี สั่งเคอร์ฟิวด่วน 3 ทุ่มถึงตี 4 ล็อกดาวน์คุมเข้า-ออกจังหวัด พรุ่งนี้

จังหวัด ชลบุรี สั่งเคอร์ฟิวด่วนคืนนี้ 3 ทุ่มถึงตี 4 ล็อกดาวน์คุมเข้า-ออกจังหวัด เริ่มพรุ่งนี้

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ลงนามในคำสั่ง 2 ฉบับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเพื่อควบคุมการเดินทางเข้าออกจังหวัด และขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน

โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีได้มีคำสั่งที่ 53/2564 ลงวันที่ 12 ก.ค. 2564 เห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจควบคุมการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อโควิด 19 โดยให้เจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางในเส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัดเพื่อควบคุมการเดินทางของประชาชนทั่วไปและการเคลื่อนย้ายแรงงาน จำนวน 6 จุดตรวจ ประกอบด้วย

อำเภอเมืองชลบุรี 

1. บริเวณฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ถนนสุขุมวิท 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี(ฝั่งขาเข้าอำเภอเมืองชลบุรี)

2. บริเวณตรงข้ามตลาดนัดนินจา (ก่อนถึงทางเข้าหมู่บ้านพระพรหม) ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี(ฝั่งขาเข้าอำเภอเมืองชลบุรี) 

อำเภอบางละมุง

บริเวณตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรบางละมุง(ฝั่งขาเข้าเมืองพัทยา) ถนนสุขุมวิทหมู่ที่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

อำเภอสัตหีบ

บริเวณแยกเกษมพลถนนสาย 331 กม 4 + 500 หมู่ที่ 5 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี 

อำเภอพนัสนิคม

บริเวณทางหลวงหมายเลข 315 แยกหัวไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (ฝั่งขาเข้าอำเภอพนัสนิคม )

อำเภอบ้านบึง

บริเวณหน้าเทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก ถนนทางหลวงหมายเลข 344 (บ้านบึง – แกลง) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (ฝั่งขาเข้าอำเภอบ้านบึง)

จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยง หรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดในช่วงระยะเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อประโยชน์ส่วนรวม กรณีที่จำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่อาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ 

ทั้งนี้ จะมีมาตรการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในกรณีที่พบผู้เดินทางมาจากจังหวัดที่กำหนดเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้นายอำเภอมอบหมายกำนัน ผู้ใหญ่บ้านท้องที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุมและป้องกันโรค โดยการควบคุมไว้สังเกต ณ ที่พัก หรือสถานที่ทางราชการกำหนดเป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชนและให้งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ นอกหมู่บ้านชุมชนโดยเด็ดขาด และหากภายหลังพบว่ามีการตรวจพบเชื้อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแยกกักหรือกักกันตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

อนึ่งบุคคลหรือผู้ใดหากเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้รายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนโดยทันที เพื่อดำเนินการตามมาตรการข้างต้น 

สำหรับหน่วยงานใด หรือสถานประกอบการใด มีความจำเป็นที่จะต้องให้พนักงาน หรือลูกจ้าง เดินทางไปกลับระหว่างพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในทุกกรณี 

ในส่วนของการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามข้อ 11 ของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 20/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 31/2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และให้ดำเนินการตามกฎหมายกับแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรวมทั้งมิให้มีการลักลอบทำผิดกฎหมายในทุกกรณีอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้การดำเนินการต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สาธารณะของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

การควบคุมการเดินทางตามคำสั่งนี้ มิให้ใช้บังคับกับบุคคลที่ได้รับการยกเว้นตามข้อ 4 (1) – ( 6) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 

นอกจากนี้ ได้ลงนามในประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน

ด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคงอด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรียังคงตรวจพบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางราชการได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโดยการตรวจหาผู้ติดเชื้อ ผู้เสี่ยงสัมผัสโรค เข้ารับการรักษาดูแลกับการแยกัก เร่งรัดกระจายและฉีดวัคซีนที่ได้รับจากส่วนกลางในพื้นที่ต่างๆ ตลอดจนมีคำสั่งปิดสถานที่กิจการ กิจกรรม ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนโดยส่วนรวมตามสมควร 

สิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีความจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน หน่วยงาน องค์กรในพื้นที่จังหวัดชลบุรีทุกภาคส่วน เพื่อร่วมมือการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัด มิให้มีการแพร่ระบาดของโรคกระจายเป็นวงกว้างจนยากเกินกว่าการควบคุมได้

จังหวัดชลบุรีขอความร่วมมือให้ประชาชนงดออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 21.00 น. จนถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เป็นต้นไป


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - ชลบุรี สั่งเคอร์ฟิวด่วน 3 ทุ่มถึงตี 4 ล็อกดาวน์คุมเข้า-ออกจังหวัด พรุ่งนี้


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

1626136324 unnamed file 150x150 - สั่งสแกนหาที่ตั้ง “ท่าเรือชุมพร-ระนอง” แข่งช่องแคบมะละกา

สั่งสแกนหาที่ตั้ง “ท่าเรือชุมพร-ระนอง” แข่งช่องแคบมะละกา

1626113985 unnamed file 150x150 - ลพบุรีสั่งล็อกดาวน์คุมเข้มเข้า-ออกจังหวัด สกัดโควิดโรงงานบีฟู้ดส์

ลพบุรีสั่งล็อกดาวน์คุมเข้มเข้า-ออกจังหวัด สกัดโควิดโรงงานบีฟู้ดส์