in

จ่อเพิ่มเกณฑ์เข้ม “ขายประกัน” ห้ามตอแยลูกค้า 6 เดือนหลังถูกปฏิเสธซื้อ

คปภ.จ่อออกประกาศตีกรอบ “เสนอขายประกัน” ใหม่ กำหนดชัด ! ห้ามขายประกันซ้ำลูกค้ารายเดิมในช่วง 6 เดือนหลังถูกปฏิเสธซื้อ ห้ามดูหมิ่นลูกค้า ปลดล็อกขายยูนิตลิงก์ผ่าน “digital nonface to face” ปิดรับฟังความเห็นผู้ประกอบธุรกิจประกันสิ้นเดือน มิ.ย.นี้ ฟากธุรกิจประกันห่วงขายยูนิตลิงก์ผ่านแพลตฟอร์มไม่เวิร์ก หวั่นร้องเรียนพุ่ง

นายจอม จีระแพทย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายตรวจสอบคนกลางประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า คปภ.ได้ยกร่างประกาศใหม่สำหรับแนวทางปฏิบัติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการออกและเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย และการดำเนินการของตัวแทน นายหน้า และธนาคาร พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมจากประกาศเสนอขายฉบับใหญ่เดิมที่ยังเป็นเรื่องหลักการเป็นส่วนใหญ่

โดยประกาศเดิมอาจจะมีถ้อยคำบางอย่างที่มีความยืดหยุ่นให้ธุรกิจไปปฏิบัติ แต่บางเรื่องภาคธุรกิจยังมองเห็นไม่ตรงกันว่า ควรจะกำหนดไปในทิศทางไหน ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนและผู้เอาประกันได้รับบริการอย่างเป็นธรรม คปภ.จึงยกร่างแนวปฏิบัติใหม่ แล้วเปิดรับฟังความคิดเห็นภาคธุรกิจ ซึ่งจะปิดรับฟังความเห็นภายในสิ้นเดือน มิ.ย.นี้”

“ร่างใหม่จะเป็นไกด์ไลน์ข้อแนะนำในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ถ้าเกิดกรณีมีความผิดปกติ หรือมีลักษณะทุจริต เราก็อ้างอิงแนวปฏิบัติจากตรงนี้ได้ ซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่ คปภ.พยายามกำหนดเกณฑ์ปฏิบัติแก้ไขส่วนที่ยังคลุมเครืออยู่เพื่อลดข้อโต้แย้ง” นายจอมกล่าว

สำหรับข้อพึงปฏิบัติของบริษัทประกันที่สำคัญ อาทิ 1.ผู้เสนอขายห้ามกระทำการรบกวนลูกค้า เช่น การเสนอขายกรมธรรม์ประกันนอกเหนือวันและเวลา ในช่วงวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-19.00 น.เว้นแต่มีนัดหมายล่วงหน้าและลูกค้ายินยอม

ทั้งนี้ ในกรณีลูกค้าไม่สงค์ทำประกันจะต้องล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันปฏิเสธถึงจะเสนอขายใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม ห้ามใช้ถ้อยคำดูหมิ่น ข่มขู่ หรือไม่สุภาพ หรือการเสนอขายต่อหลังจากลูกค้าปฏิเสธ

2.ให้ใช้คำว่าชำระเบี้ยประกันภัยทุกครั้ง ห้ามใช้คำว่าฝาก หรือฝากเงิน เพื่อลดการสื่อสารที่ผิดความหมายและทำให้ลูกค้าเข้าใจตรงกัน ทั้งนี้ หากมีการระบุว่าเป็นการออมให้ระบุชัดว่าเป็นการออมในรูปแบบการประกันชีวิต

3.กรณีเสนอขายร่วมกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ให้แจ้งค่าเบี้ยประกันแยกออกจากค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ

4.การเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) ต้องแสดงตัวอย่างการคำนวณกระแสเงินสดไหลเวียนเข้าและออก อย่างน้อย 3 สถานการณ์สมมุติที่ให้ผลตอบแทนทั้งกำไรและขาดทุนของลูกค้าตลอดสัญญา  ทั้งนี้ ต้องแสดงรายละเอียดเป็นรายเดือนอย่างน้อย 1 ปี และ 5.ต้องมีคำเตือนให้ผู้เอาประกันทราบว่าผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลประกอบการในอนาคต เช่นเดียวกับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life) ต้องแสดงตัวอย่างการคำนวณกระแสเงินสดเข้าและออก อย่างน้อย 2 สถานการณ์สมมุติ โดยหนึ่งในสถานการณ์นั้นต้องแสดงอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสัญญา

6.ในการเสนอขายที่ระบุว่า “ไม่ต้องตรวจสุขภาพ” ต้องเปิดเผยให้ชัดเจนว่าหากมีการแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัยต้องระบุเพิ่มด้วย

7.การเสนอขายประกันอัคคีภัย สำหรับการให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ สำหรับการให้บริการเช่าซื้อรถยนต์หรือสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเป็นประกัน อย่างไรก็ดี ผู้เสนอขายไม่อาจบังคับหรือกำหนดเงื่อนไขให้ลูกค้าทำสัญญาประกันกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง โดยลูกค้ายังคงมีสิทธิเลือกซื้อได้

8.การให้บริการนอกสถานที่ของธนาคารแก่ลูกค้าเฉพาะราย หรือเฉพาะกลุ่ม ต้องมีหลักฐานได้รับการยินยอมของลูกค้า และการให้บริการภายนอกสำนักงานของธนาคารเพื่อเสนอขายประกันชั่วคราว ต้องแจ้งเปิดสาขาเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 วันทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาในการให้บริการจำกัดไม่เกิน 30 วัน

9.การโฆษณาผ่านสื่อที่ใช้ข้อความ หรือภาพ ให้มีการระบุคำเตือน โดยใช้ข้อความว่า “ผู้ซื้อควรจะทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง” หรือข้อความอื่นที่มีความหมายเดียวกัน กรณีโฆษณาที่มีเฉพาะการใช้เสียง ต้องจัดให้มีการอ่านออกเสียงคำเตือน และคำอธิบายที่สามารถฟังเข้าใจได้

10.กรณีตัวแทน นายหน้า หรือธนาคาร ซึ่งเป็นผู้เสนอขายใช้วิธีการสื่อสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เสียงหรือภาพในการเสนอขาย ให้บันทึกและจัดเก็บการสนทนาไว้เป็นหลักฐาน หรือด้วยวิธีการอื่นที่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อขอยืนยันในการทำประกัน

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต กล่าวว่า ประกาศเสนอขายตัวใหม่ จะเป็นการขยายความประกาศเสนอขายเดิม แต่จะเพิ่มให้ขายยูนิตลิงก์และยูนิเวอร์แซลไลฟ์ผ่านช่องทางขาย digital nonface to face ได้ จากเดิมที่ทำไม่ได้ ขณะเดียวกัน คปภ.ยังได้เปิดกว้างให้สามารถใช้วิธีอื่นที่ชอบด้วยกฎหมายที่ลูกค้าสามารถแสดงความประสงค์ทำประกัน จากเดิมต้องบันทึกส่งไฟล์เสียงหรือถ่ายรูปแทนลายเซ็น

นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) กล่าวว่า ยูนิตลิงก์ เป็นสินค้าที่ควรขายแบบที่มีการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน เพราะเป็นสินค้าที่มีความซับซ้อน ซึ่งการขายบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ยังไม่แน่ใจว่าจะให้คำอธิบายที่เพียงพอหรือไม่ จึงอาจเกิดข้อร้องเรียนตามมาได้

“ที่ผ่านมาพบข้อร้องเรียนจำนวนมาก แม้จะขายผ่านช่องทางแบบเจอหน้า (face to face) โดยเฉพาะการตั้งข้อเสนอผลตอบแทนที่สูงเกินจริง จนทาง คปภ.ต้องออกกฎระเบียบผลตอบแทนอยู่ที่ลบ 1% จนถึงบวกไม่เกิน 5% ทำให้ตัวแทนและพนักงานแบงก์ที่ขายกันมาก ๆ ก่อนหน้านี้ลดน้อยลง” นายสมโพชน์กล่าว


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - จ่อเพิ่มเกณฑ์เข้ม “ขายประกัน” ห้ามตอแยลูกค้า 6 เดือนหลังถูกปฏิเสธซื้อ


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

210607013204 01 ghotki pakistan train crash 0607 super tease 150x150 - อุบัติเหตุรถไฟปากีสถาน เสียชีวิตหลายสิบรายในจังหวัดสินธุ์

อุบัติเหตุรถไฟปากีสถาน เสียชีวิตหลายสิบรายในจังหวัดสินธุ์

210608145750 macron slap grab super tease 150x150 - เอ็มมานูเอล มาครง ถูกเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสตบหน้า

เอ็มมานูเอล มาครง ถูกเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสตบหน้า