in

คลื่นลูกใหม่หัวใจชุมชน Virtual Event – โลกวันนี้

คลื่นลูกใหม่หัวใจชุมชน Virtual Event – โลกวันนี้

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) กระทรวงอุตสาหกรรม ขานรับนโยบาลรัฐ ชูนโยบายเร่งด่วน ฟื้นฟูวิสาหกิจชุมชนหลังพิษโควิด-19 จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน อาทิ การจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าออนไลน์ หรือ Virtual Event เชื่อมโยงผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กว่า 140 ร้านค้า พร้อมทั้งพบกับกิจกรรมให้คำปรึกษาการเงิน เงินทุนหมุนเวียน และงานสัมมนาโดยวิทยากรชื่อดังระดับประเทศ ด้าน e-Commerce ระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2564 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้อย่างต่อเนื่องทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง

d2 - คลื่นลูกใหม่หัวใจชุมชน Virtual Event - โลกวันนี้

นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด  ของโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในวงกว้าง และเพื่อเป็นการขานรับนโยบายรัฐในการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจฐานราก สร้างศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ดีพร้อมจึงมีโยบายเร่งด่วน   เพื่อเยียวยาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนในสถานการณ์เร่งด่วน ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับชุมชนในการนำความรู้และทรัพยากรในพื้นที่มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถกระจายรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนสินค้าชุมชน และยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง   พัฒนาและขยายช่องทางการตลาด เชื่อมโยงกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ   อีคอมเมิร์ซ ผ่านกิจกรรมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ โครงการพัฒนา  และยกระดับขีดความสามารถวิสาหกิจชุมชนคลื่นลูกใหม่ เพื่อการแข่งขันในตลาด New Normal ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจ กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำ และกิจกรรมทดสอบตลาด โดยจะมุ่งเน้นการอบรมให้ความรู้ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำแผนงานไปทดลองและปรับปรุงสินค้า    รวมถึงการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงแล้วได้มาตรฐานมีคุณภาพไปทดสอบตลาดทั้งในออนไลน์   และออฟไลน์ ตลอดจนการนำผลการทดสอบตลาดนั้นมาทำแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง    นอกจากนี้ ดีพร้อมยังให้การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการบริหารธุรกิจสมัยใหม่  

d4 - คลื่นลูกใหม่หัวใจชุมชน Virtual Event - โลกวันนี้

การสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งในกระบวนการผลิต การนำเสนอสินค้า การบริการและการตลาด เพื่อสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนคลื่นลูกใหม่ให้มีองค์ความรู้สามารถวิเคราะห์ธุรกิจตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาธุรกิจของตนเองได้เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมของตนเองในสถานการณ์ปัจจุบันได้

ขณะเดียวกัน ดีพร้อม   ได้เร่งดำเนินโส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการขยายช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมทดสอบตลาด   Market Survey     ซึ่งในยุค New Normal ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การตลาดแบบออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาท   และมีผลต่อพฤติกรรม บริโภคอย่างมาก   ดีพร้อมจึงเร่งผลักดันและพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้ ให้มีขีดความสมารถในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ อันจะทำให้ผู้ประกอบการเกิดทักษะประสบการณ์และสามารถเชื่อมโยงเพื่อการแข่งขันในระดับสากลได้อย่างแท้จริง โดยความน่าสนใจของกิจกรรมทดสอบตลาด Market Survey ในครั้งนี้เป็นการจัดงานในรูปแบบ Virtual Event ซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานมหกรรมแสดงสินค้า  ในรูปแบบโลกเสมือนจริงในระบบออนไลน์ที่ดีพร้อมจัดขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคนี้มาใช้

ในการจัดกิจกรรม เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการในสถานการณ์เช่นนี้ ซึ่งภายในงานได้รวบรวมสินค้าดีมีคุณภาพจากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศกว่า 140 ราย อาทิ เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อาหารและเครื่องดื่ม ถือว่าครบจบในงานเดียว นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการจัดสัมมนาโดยมีวิทยากรชื่อดังระดับประเทศ ทางด้าน e-Commerce เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมได้ฟรี อาทิ การทดสอบตลาด Market Survey การพื้นฐานการสำรวจ     และการทำตลาดด้วย Facebook การทำตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง      (DIY e-Commerce) การดีลกับโรงงานเพื่อสร้างสินค้านวัตกรรม  อัปเดตหลังโควิด  ภูมิศาสตร์ e-Commerce ของประเทศไทย และพื้นฐานของการขายออนไลน์ ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2564 รวมระยะเวลา  5 วัน โดยผู้ร่วมงานสามารถเข้าร่วมงานได้อย่างต่อเนื่องทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง และคาดว่าจะมีผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมากตลอดระยะเวลาของการจัดงาน นายภาสกร กล่าว

d3 - คลื่นลูกใหม่หัวใจชุมชน Virtual Event - โลกวันนี้

นายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนกล่าวว่า ความน่าสนใจของกิจกรรม ทดสอบตลาด Market Survey ในครั้งนี้ก็อย่างที่ทราบว่าการจัดงานในครั้งนี้เราเลือกการจัดงานในรูปแบบ Virtual Event ระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2564 รวมระยะเวลา 5 วัน ซึ่งเป็นการจัดงาน Event รูปแบบเสมือนจริงในระบบออนไลน์ซึ่งความน่าสนใจคือเราใช้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าในยุคนี้มาใช้ในการจัด กิจกรรมในครั้งนี้ครับ ซึ่งในงานนี้ เราได้รวบรวมสินค้าดีมีคุณภาพจากผู้ประกอบการทั่วประเทศที่เป็นวิสาหกิจชุมชนคลื่นลูกใหม่ Generation ใหม่ๆ  ถือว่า ครบครันเลยที่เดียวครับ กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานประกอบด้วย วันที่ 11 มิถุนายน 2564 จะมีการจัดสัมมนาโดยมีวิทยากรชื่อดังระดับประเทศ ทางด้าน eCommerce ทั้งหมด 5 ท่าน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเข้าไปร่วมอบรมได้ฟรี อย่างที่และยังสามารถเปิดดูย้อนหลังได้ทุกวันอย่างที่ท่านอธิบดีได้กล่าวไปแล้วนั้น  อีกทั้งบูธที่ปรึกษาทางการเงิน กิจกรรมให้ร่วมสนุกต่างๆ เช่นการใช้ AR ถ่ายรูปกับ Backdrop ภายในงาน และกดไลน์กดแชร์ใน คลื่นลูกใหม่หัวใจชุมชน Facebook และการตอบแบบสอบถาม เพื่อลุ้นรับของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

d5 - คลื่นลูกใหม่หัวใจชุมชน Virtual Event - โลกวันนี้

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมงานได้ทุกวัน  ตั้งแต่   วันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2564 ผ่าน www.dcivirtualevent2021.com  นอกจากนี้ เรายังคงเปิดงานอีเว้นท์เสมือนจริงนี้ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมงานได้จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2564     เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องอีกด้วยc882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - คลื่นลูกใหม่หัวใจชุมชน Virtual Event - โลกวันนี้


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

ที่มาของข่าว
thaiadnet.com thailand advertisement network platform แพลตฟอร์ม เครือข่ายโฆษณาบนสื่อออนไลน์ และบนเว็บไซต์ ผู้ต้องการลงโฆษณา สามารถสร้างแบนเนอร์ ไว้ให้กับผู้ที่ต้องการนำไปเผยแพร่ โดยผู้เผยแพร่สามารถสร้างรายได้ และรับผลกำไร เป็นเงินตอบแทนค่าโฆษณาโปรโมตประชาสัมพันธ์ จากผู้ที่สร้างแบนเนอร์ไว้ เช่นเดียวกับสปอนเซอร์โฆษณา ที่ผู้เผยแพร่สามารถเลือกได้ เพียงก๊อบปี้โค้ด html ของแบนเนอร์โฆษณา ไปใส่ที่เว็บไซต์
comeonstore.com คัมมอนสโตร์ รับฝากสั่งสินค้าจีน รับนำเข้าสินค้าจีน สั่งสินค้าจีนมาขาย เราเข้าติดต่อกับโรงงานจีนโดยตรง ราคาดีที่สุด คัดคุณภาพทุกสินค้า ราคาขายส่ง และไม่มีขั้นต่ำ ใช้เวลาขนส่งไม่เกิน 15วัน และไม่มีค่าใช้จ่ายจุกจิก ไม่ต้องคำนวนค่าส่ง คำนวนภาษีให้ยุ่งยาก จ่ายยอดเดียวจบ จัดส่งสินค้าถึงหน้าประตูบ้าน

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

1 61 150x150 - พม. จับมือ ETDA และ Shopee นำสินค้าแบรนด์ “ทอฝัน By พม.” ลุยตลาดออนไลน์เต็มสูบ

พม. จับมือ ETDA และ Shopee นำสินค้าแบรนด์ “ทอฝัน By พม.” ลุยตลาดออนไลน์เต็มสูบ

210605015606 baby hospital japan restricted super tease 150x150 - อัตราการเกิดของญี่ปุ่นลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2020

อัตราการเกิดของญี่ปุ่นลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2020