in

คลินิกโรคจากการทำงาน ลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยโรคฟรี – โลกวันนี้

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ลูกจ้างตระหนักถึงความปลอดภัย และใส่ใจถึงสุขภาพ รวมทั้งมีการดูแลและป้องกันโรคที่อาจเกิดจากการทำงาน ดังนั้น สำนักงานประกันสังคม ให้ความสำคัญกับนโยบายในการดูแลคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ในสถานประกอบการ ซึ่งได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน เพื่อให้มีการดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการทำงานอย่างเป็นระบบ คือให้การตรวจรักษา วินิจฉัยโรค และให้การรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน การเฝ้าระวัง/ป้องกัน และลดอุบัติเหตุจากการทำงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและส่งเสริมงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแก่ สถานประกอบการ ไปถึงการสนับสนุน ดำเนินการด้านการแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.เงินทดแทน และ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน โดยกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ได้จัดโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงานแล้วถึง 117 แห่ง เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โครงการศูนย์โรคจากการทำงานของโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี 1 แห่ง โรงพยาบาลแม่ข่าย โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป 110 แห่ง และโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา และโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้บริการครอบคลุมลูกจ้าง จำนวน 11.7 ล้านคน และสถานประกอบการ 433,425 แห่ง

อย่างไรก็ดีในกรณีที่ลูกจ้างสงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานสามารถเข้าบริการตรวจวินิจฉัยได้ที่คลินิกโรคจากการทำงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยขอให้นายจ้างยื่นแจ้งการประสบอันตรายตามแบบ กท.16 ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัดที่ประจำทำงาน เพื่อขอหนังสือส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่ให้บริการคลินิกโรคจากการทำงาน หรือติดต่อคลินิกฯ โดยตรงในกรณีของผู้ประกันตน ที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ตนเองเลือกไว้และมีคลินิกโรคจากการทำงาน สามารถเข้ารับบริการได้โดยตรง ทั้งนี้ให้ติดต่อที่คลินิกประกันสังคมเพื่อตรวจวินิจฉัยคัดกรองเบื้องต้น หากแพทย์ผู้ทำการตรวจวินิจฉัยสงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน จะส่งลูกจ้างไปรักษาต่อที่คลินิกโรคจากการทำงาน กรณีลูกจ้างเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยไม่ได้แจ้งการประสบอันตราย หากผลการตรวจวินิจฉัยพบว่าลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงาน ขอให้นายจ้างยื่นแบบการประสบอันตราย (กท.16) ต่อสำนักงานประกันสังคมภายใน 15 วัน และยื่นแบบ ส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล (กท.44) เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ในส่วนของกองทุนเงินทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมโดยตรง แต่หากผลการตรวจลูกจ้างไม่เจ็บป่วย จากการทำงาน ลูกจ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยเนื่องจากกองทุนเงินทดแทน ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่โรงพยาบาลแล้ว ลูกจ้างสามารถตรวจสอบรายชื่อคลินิกโรคจากการทำงานได้ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ทุกแห่ง หรือโทร.1506 (บริการตลอด 24 ชั่วโมง)f6c92dc6d0d2b1f41a4b5cfc57034aba - คลินิกโรคจากการทำงาน ลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยโรคฟรี - โลกวันนี้ -

ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth
Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

What do you think?

201119174642 01 ethiopian refugees 1118 super tease 150x150 - การโจมตีทางอากาศในเมืองหลวงของไทเกรย์ทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายคนแหล่งข่าวด้านมนุษยธรรมกล่าว -

การโจมตีทางอากาศในเมืองหลวงของไทเกรย์ทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายคนแหล่งข่าวด้านมนุษยธรรมกล่าว

201110065212 map 02 salamanca mexico journalist killed scli intl super tease 150x150 - นักข่าวชาวเม็กซิกันยิงช่วงเวลาแห่งความตายก่อนที่จะออกอากาศ -

นักข่าวชาวเม็กซิกันยิงช่วงเวลาแห่งความตายก่อนที่จะออกอากาศ