in

ครม. ไฟเขียว 505 โครงการ 6.3 หมื่นล้านบาท 6 ภาค

IMG 20210608151541000000 scaled - ครม. ไฟเขียว 505 โครงการ 6.3 หมื่นล้านบาท 6 ภาค

ครม. ไฟเขียว ผ่านแผนปฏิบัติการภาค 6 ภาค ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 505 โครงการ วงเงิน 63,595.76 ล้านบาท 

เวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้ง 6 ภาค จำนวน 505 โครงการ วงเงินงบประมาณ 63,595.76 ล้านบาท ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการ ภาคเหนือ จำนวน 62 โครงการ วงเงิน 13,688.47 ล้านบาท  แผนปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 154 โครงการ วงเงิน 22,278.40 ล้านบาท แผนปฏิบัติการภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร  จำนวน 90 โครงการ วงเงิน 9,684.14 ล้านบาท แผนปฏิบัติการภาคตะวันออก จำนวน 61 โครงการ วงเงิน 4,866.81ล้านบาท แผนปฏิบัติการภาคใต้ จำนวน 87 โครงการ วงเงิน 10,226.53 ล้านบาท แผนปฏิบัติการภาคใต้ชายแดน จำนวน 51 โครงการ วงเงิน 2,851.41ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด และ 18 กลุ่มจังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,757 โครงการ งบประมาณรวม 42,882.33 ล้านบาท ทั้งในส่วนของงบจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพที่เป็นความต้องการและแก้ไขปัญหาประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด และเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือตอบสนองนโยบายเชิงพื้นที่ด้วย

พร้อมทั้งเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวนจำนวน 76 จังหวัด และ 18 กลุ่มจังหวัด โดยขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จัดลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชนพร้อมทั้งระบุพื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน กำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ปรับข้อมูลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบันมากที่สุดด้วย


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - ครม. ไฟเขียว 505 โครงการ 6.3 หมื่นล้านบาท 6 ภาค


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

ลอนดอน ออนแทรีโอ แคนาดา โจมตี: คนขับชนครอบครัวมุสลิม คร่าชีวิต 4 ศพ ตำรวจแคนาดาระบุว่าเป็นอาชญากรรมที่สร้างความเกลียดชัง

391057 150x150 - “น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์” ทำบุญคล้ายวันเกิดพร้อมมอบทุนการศึกษาเด็กเรียนดี

“น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์” ทำบุญคล้ายวันเกิดพร้อมมอบทุนการศึกษาเด็กเรียนดี