in

คปภ.ออก 6 มาตรการเร่งด่วน สกัดโกงเคลมประกันโควิด

คปภ. ประชุมออนไลน์นัดพิเศษภาคธุรกิจประกันภัย ออก 6 มาตรการเร่งด่วน สกัดการฉ้อฉลประกันภัยโควิด หวังคุ้มครองประชาชนผู้เอาประกันภัยที่สุจริต

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิสำนักงารการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า กรณีที่มีการส่งข่าวกระจายตามช่องทางออนไลน์กลุ่มต่างๆ ว่ามีการปรากฏพฤติการณ์ของผู้เอาประกันภัยโควิด-19 บางรายเอาตัวไปเสี่ยงให้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อหวังจะได้เคลมเงินประกัน และมีการส่งคลิปในลักษณะว่าติดโควิด-19 แล้วสบายเพราะจะได้เงินเอาประกันนั้น

สำนักงาน คปภ.ไม่ได้นิ่งเฉยในกรณีดังกล่าว โดยได้ออกข่าวแจ้งเตือนไปแล้ว ว่าการกระทำดังกล่าวอาจสุ่มเสี่ยงเป็นอันตรายถึงชีวิต และเป็นเหตุให้ไม่ได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 หากเข้ากรณีการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ทั้งหากเข้าลักษณะทุจริตก็อาจถูกดำเนินคดีกรณีเข้าข่ายเป็นการฉ้อฉลประกันภัยอีกด้วย พร้อมได้แนะนำให้ภาคธุรกิจประกันภัย กำหนดมาตรการป้องปรามและรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้สิทธิโดยชอบของประชาชนผู้เอาประกันโควิด-19 ที่สุจริต และไม่เป็นการซ้ำเติมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เลขาธิการ คปภ. พร้อมคณะผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. ได้ประชุมออนไลน์หารือร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อหาวิธีการป้องปรามและกำหนดมาตรการป้องกันมิให้มีการขยายผลและเกิดกรณีดังกล่าว โดยได้ข้อสรุปร่วมกันในการกำหนดมาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาว รวม 6 มาตรการ ดังนี้

มาตรการเร่งด่วน

1. ให้มีการส่งข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการเคลมประกันโควิด-19 เพื่อกลั่นกรองและตรวจสอบ โดยในส่วนของสำนักงาน คปภ. จะใช้ระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System : IBS) ที่บริษัทประกันภัยรายงานข้อมูลเข้ามา มาช่วยในการวิเคราะห์พฤติการณ์การเคลมที่ผิดปกติ สำหรับในส่วนของภาคธุรกิจประกันภัยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อตรวจสอบพฤติการณ์การเคลมที่ผิดปกติ โดยให้รายงานข้อมูลมาที่สำนักงานคปภ. ด้วย โดยศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประกันโควิด-19 ศูนย์ IBS และระบบ Application ของสายกฎหมายและคดีของสำนักงาน คปภ. จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูล และจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทประกันภัยแต่ละแห่ง หากพบว่ามีการกระทำความผิดจริง ก็จะบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัด

2. ให้เร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าประชาชนผู้เอาประกันภัยที่สุจริต จะไม่ได้รับผลกระทบ เพราะกระบวนการกลั่นกรองและตรวจสอบดังกล่าว จะส่งผลกระทบเฉพาะต่อกรณีเคลมที่มีความผิดปกติเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันมิให้เกิดการกระทำความผิด และปราบปรามผู้กระทำความผิด

3. สำนักงาน คปภ.จะเผยแพร่ผลการทดสอบภาวะวิกฤต (stress test) ของธุรกิจประกันภัยไทย เพื่อให้ประชาชน เกิดความเชื่อมั่นว่าบริษัทประกันภัยมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะจ่ายสินไหมทดแทน หากมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย และการปรับแผนการรับประกันภัยของแต่ละบริษัท เป็นเพียงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามสถานการณ์ เพื่อให้บริษัทสามารถรับประกันภัยได้อย่างมั่นใจภายใต้ขีดความสามารถ ในการรับประกันภัยของบริษัทนั้น ๆ

4. ให้บริษัทประกันภัยถือปฏิบัติตามมาตรการ พร้อมทั้งประกาศของสำนักงาน คปภ. และคำสั่งนายทะเบียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉลประกันภัยโดยเคร่งครัด

มาตรการระยะยาว

5. จะมีการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉลประกันภัย โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉลประกันภัย ซึ่งมีเลขาธิการ คปภ. เป็นประธาน และคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. และผู้แทนจากภาคธุรกิจประกันภัย เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและถือเป็นแนวปฏิบัติของระบบประกันภัยต่อไป

6. จะปกป้องและคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้เดือดร้อนจากการฉ้อฉลประกันภัย โดยจะนำประเด็นดังกล่าวเข้าหารือในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัย เพื่อหามาตรการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป

“ประกันภัยโควิดเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อต้องการให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถบริหารความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยความคุ้มครองที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่ายและเข้าถึงได้ง่าย เน้นการซื้อผ่านออนไลน์ และเบี้ยประกันภัยไม่แพง รวมถึงกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไม่ยุ่งยาก ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการพิสูจน์ว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประชาชนที่มีความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ในขณะนี้ สำนักงาน คปภ. จึงไม่ต้องการให้มีพฤติการณ์ใด ๆ ที่จะทำให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวของประชาชนผู้สุจริตต้องเสียไป และจะดำเนินการอย่างเต็มที่ในการสกัดกั้นพฤติการณ์นี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยของประชาชนอย่างเต็มที่” เลขาธิการ คปภ. กล่าว


c882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - คปภ.ออก 6 มาตรการเร่งด่วน สกัดโกงเคลมประกันโควิด


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

MPD ตามหาคนขโมยเงินจากตู้บริจาคสวนสัตว์ Henry Vilas

210603123622 taliban afghanistan un security council report robertson pkg super tease 150x150 - 50 เขตจาก 370 เขตของอัฟกานิสถานตกเป็นของตอลิบานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม: ทูตสหประชาชาติUN

50 เขตจาก 370 เขตของอัฟกานิสถานตกเป็นของตอลิบานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม: ทูตสหประชาชาติUN