in

กรมชลประทานเร่งเครื่องแผนสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำทินแก้ปัญหาภัยแล้ง – โลกวันนี้

กรมชลประทานเร่งเครื่องแผนสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำทินแก้ปัญหาภัยแล้ง – โลกวันนี้

กรมชลประทานจัดสื่อสัญจร หลังโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำน้ำทินรุดหน้ารวดเร็ว เผยหากโครงการเสร็จได้ตามแผนจะสามารถช่วยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค – บริโภคในฤดูแล้ง พร้อมเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างดี

jee3 - กรมชลประทานเร่งเครื่องแผนสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำทินแก้ปัญหาภัยแล้ง - โลกวันนี้

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดี กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ล่าสุดในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 ที่ผ่านมาโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำน้ำทินมีความคืบหน้าไปมาก ทางกรมฯ จึงได้จัดกิจกรรมสื่อสัญจร เพื่อเปิดโกาสให้สื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลอย่างละเอียด รวมถึงเปิดช่องทางการพูดคุยกับภาคประชาชนในพื้นที่ที่ศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลของโครงการแก่สาธารณชน ให้ได้รับทราบอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 

“กรมชลประทาน ได้เริ่มดำเนินโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำน้ำทิน มาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก นับแต่เริ่มการปฐมนิเทศโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ในช่วงปลายปี 2562 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนหน่วยราชการ สื่อมวลชน องค์กรภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนชุมชน และประชาชนจาก 3 ตำบล คือ ตำบลตะเบาะ ตำบลน้ำร้อน และตำบลนายม เข้าร่วม โดยช่วงที่ผ่านมาทางกรมได้นำพาสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่น ลงพื้นที่สัญจร ติดตามความคืบหน้าโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำน้ำทิน จังหวัดเพชรบูรณ์ มาอย่างต่อเนื่อง”

jee2 - กรมชลประทานเร่งเครื่องแผนสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำทินแก้ปัญหาภัยแล้ง - โลกวันนี้

รองอธิบดี กรมชลประทาน กล่าวต่อไปว่า อ่างเก็บน้ำน้ำทิน จังหวัดเพชรบูรณ์ เกิดขึ้นเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ตำบลตะเบาะ และตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประสบปัญหาเรื่องแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ อีกทั้งในช่วงฤดูฝนต้องประสบกับปัญหาป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและผลผลิตทางการเกษตรตลอดมา ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวจึงได้ ประสานหน่วยงานราชการ เพื่อขอความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ เพื่อการเกษตรและอุปโภค – บริโภคในฤดูแล้งและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยได้ทำหนังสือถึงกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 ขอให้สำรวจและจัดทำโครงการอ่างเก็บน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมชลประทานได้พิจารณาศึกษารายละเอียดของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำทิน นับจากนั้น

jee4 - กรมชลประทานเร่งเครื่องแผนสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำทินแก้ปัญหาภัยแล้ง - โลกวันนี้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่หัวงานและอ่างเก็บน้ำน้ำทิน จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในเขตพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 จึงเป็นโครงการที่เข้าข่ายประเภทและขนาดโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อนำเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ (คชก.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงาน และประกอบการพิจารณาอนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างตามขั้นตอนต่อไป กรมชลประทาน จึงมอบหมายให้บริษัท ดีไว พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำทิน (EIA) จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยแนวทางศึกษาโครงการ ประกอบด้วย (1) การศึกษาความเหมาะสมโครงการ (2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ (3) การมีส่วนร่วมของประชาชน

jee5 - กรมชลประทานเร่งเครื่องแผนสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำทินแก้ปัญหาภัยแล้ง - โลกวันนี้

ทั้งนี้อ่างเก็บน้ำน้ำทิน ถูกจัดสร้างเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกในพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง อีกทั้งเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภคของประชาชน ตลอดจนสัตว์เลี้ยงในฤดูแล้ง รวมถึงเพื่อบรรเทาความเสียหายจากการเกิดอุทกภัย ตัวโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำทิน ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านเขาขาด ตำบลตะเบาะ และหมูที่ 12 บ้านผาแดง ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดยลักษณะของตัวเขื่อนจะเป็นเขื่อนหินถมแทนดินเหนียว มีความยาว 480 เมตร กว้าง 8 เมตร สูง 40 เมตร สร้างปิดกั้นลำน้ำทิน มีเขื่อนปิดช่องเขาต่ำ ความยาว 57 เมตร กว้าง 8 เมตร สูง 10 เมตร อาคารระบายน้ำล้น และท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิมอยู่ทางฝั่งซ้ายของตัวเขื่อน สามารถเก็บกักน้ำได้ 15.68 ล้านลูกบาศก์เมตร

jee6 - กรมชลประทานเร่งเครื่องแผนสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำทินแก้ปัญหาภัยแล้ง - โลกวันนี้

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ อ่างเก็บน้ำแห่งนี้จะสามารถส่งน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ครอบคลุม 13 หมู่บ้านของ ตำบลตะเบาะ และตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งเป็นพื้นที่ชลประทานฝายเดิม 200 ไร่ และพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ 9,850 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด 10,050 ไร่ ครอบคลุมทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังส่งน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศด้านท้ายน้ำ ซึ่งผลจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ต่างเห็นชอบให้ดำเนินโครงการฯ โดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการทำการเกษตร ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตลอดลำน้ำทินได้ นอกจากนี้ ในอนาคตบริเวณเขื่อนของอ่างเก็บน้ำน้ำทิน จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่

ความเป็นมาของโครงการ

  • วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ประชาชนในพื้นที่ตำบลตะเบาะ และตำบลน้ำร้อน ได้ทำหนังสือถึงกรมชลประทาน ขอรับสนับสนุนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำทิน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร การขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค รวมทั้งบรรเทาภัยแล้งของประชาชน
  • มิถุนายน พ.ศ.2540 กองวางโครงการศึกษาจัดทำรายงานวางโครงการเบื้องต้นโครงการอ่างเก็บน้ำ
    คลองน้ำทิน ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 และวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า ควรพิจารณาวางโครงการเก็บกักน้ำ ตอนบนของลำน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักไว้ให้มาก เพื่อใช้ด้านการเกษตรและป้องกันอุทกภัย เนื่องจากน้ำเหนือป่าสักมีมาก ให้พิจารณาจัดเก็บกักให้เหมาะสม
  • กันยายน 2556 กรมชลประทานได้จัดทำรายงานวางโครงการ (Pre – Feasibility Study)
  • กันยายน 2562 กรมชลประทานดำเนินโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำน้ำทินc882cbb084ca4a2798df2032cf33a0e3 - กรมชลประทานเร่งเครื่องแผนสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำทินแก้ปัญหาภัยแล้ง - โลกวันนี้


ที่มาของข่าว

#comeoninc #cmon #cmoninth

ที่มาของข่าว
thaiadnet.com thailand advertisement network platform แพลตฟอร์ม เครือข่ายโฆษณาบนสื่อออนไลน์ และบนเว็บไซต์ ผู้ต้องการลงโฆษณา สามารถสร้างแบนเนอร์ ไว้ให้กับผู้ที่ต้องการนำไปเผยแพร่ โดยผู้เผยแพร่สามารถสร้างรายได้ และรับผลกำไร เป็นเงินตอบแทนค่าโฆษณาโปรโมตประชาสัมพันธ์ จากผู้ที่สร้างแบนเนอร์ไว้ เช่นเดียวกับสปอนเซอร์โฆษณา ที่ผู้เผยแพร่สามารถเลือกได้ เพียงก๊อบปี้โค้ด html ของแบนเนอร์โฆษณา ไปใส่ที่เว็บไซต์
comeonstore.com คัมมอนสโตร์ รับฝากสั่งสินค้าจีน รับนำเข้าสินค้าจีน สั่งสินค้าจีนมาขาย เราเข้าติดต่อกับโรงงานจีนโดยตรง ราคาดีที่สุด คัดคุณภาพทุกสินค้า ราคาขายส่ง และไม่มีขั้นต่ำ ใช้เวลาขนส่งไม่เกิน 15วัน และไม่มีค่าใช้จ่ายจุกจิก ไม่ต้องคำนวนค่าส่ง คำนวนภาษีให้ยุ่งยาก จ่ายยอดเดียวจบ จัดส่งสินค้าถึงหน้าประตูบ้าน

Join our list

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Powered by Best Social Sharing Plugin for WordPress Easy Social Shre Buttons

Caroline Crouch ฆาตกรรมล่าสุด – สามี Babis Anagnostopoulos ADMITS หายใจไม่ออกภรรยาชาวอังกฤษด้วยหมอนในกรีซ

210607193809 netanyahu 0606 super tease 150x150 - รัชกาลของเนทันยาฮูสิ้นสุดลงแล้ว  เขาทิ้งอิสราเอลที่มั่งคั่ง แตกแยก และกระบวนการสันติภาพที่ชะงักงันไว้เบื้องหลัง

รัชกาลของเนทันยาฮูสิ้นสุดลงแล้ว เขาทิ้งอิสราเอลที่มั่งคั่ง แตกแยก และกระบวนการสันติภาพที่ชะงักงันไว้เบื้องหลัง